Azerbaycanca İlk Dinsiz Forum

Cesaretli Olun


  DİNLER TARİHİ’NDE ÇAĞDAŞ METODOLOJİK PROBLEMLER-1

  Paylaş

  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 72
  Kayıt tarihi : 25/09/09
  Nerden : Istanbul

  DİNLER TARİHİ’NDE ÇAĞDAŞ METODOLOJİK PROBLEMLER-1

  Yeni mövzu tarafından Admin Bir B. Sen. 27, 2009 4:27 pm

  Mustafa
  ALICI
  *
  Giriş
  Dinler
  Tarihi (Religionswissenschaft)
  [1]
  yaklaşık bir buçuk asırdır beşeri bilimler (humanitas) içinde bulunan,
  otonomisini ispatlamış, normatif olmayan, her hangi bir dinin ikrarını yapmayan
  (non-confessional), mukayeseli ve tarihsel metot kullanan bir disiplin
  olarak varlığını sürdürmektedir
  [2].


  Genel
  olarak, II. Dünya Savaşı sonrası gittikçe gelişen çağdaş Dinler Tarihi
  metodolojisi, sayıları artan beşer bilimlerinin ve yeni araştırma sahalarının
  sonucu ortaya çıkan yaklaşımların bu disiplinin özgün teori ve metotları içinde
  uygulanmasını ifade eder. Nitekim, genel antropoloji, sosyoloji, psikoloji gibi
  sosyal alanlardaki gelişmeler, din bilimindeki teorilere olumlu yansımıştır.
  Yine gittikçe gelişen kitle iletişim araçlarının etkisiyle, bilim adamları
  klasik dönemden daha farklı olarak, ilgili dokümanlara daha hızlı ve daha çabuk
  ulaşacağı uçak gibi ulaşım araçlarıyla bilgisayar, internet gibi teknik vasıta
  veya cihazlara sahip olmuşlardır; bunun neticesinde bir Dinler Tarihçisi din
  fenomenleri ve dinlerle olan ilişkisindeki mesafeyi azaltmıştır. Bu teknik
  imkanların yanında özellikle II. Dünya Savaşı’nın bitimiyle beraber din karşıtı
  söylemlerin veya akımların ortaya çıkması (söz gelişi Marxizm’in yükselişi),
  dinlerarası diyalog faaliyetlerinin ve bunun yanında batılı olmayan din bilimi
  alanındaki gelişmelerin hızla artışı da Dinler Tarihi’nin önemini artırmış ve
  metodolojisinde olumlu gelişimlere yol açmıştır[3].  Dışardan
  gelen faktörlerin etkileri sadece olumlu olmamaktadır. Bilhassa günümüzde
  metodolojiyi etkileyen dış faktörler, çoğu kez Dinler Tarihi’ne ve
  metodolojisine meydan okumalar olarak değerlendirilmektedir. Çağdaş Dinler
  Tarihi’ne meydan okumalar iki koldan yürümektedir; her geçen gün sosyal
  bilimler alanında ortaya çıkan yeni fikir, düşünce ve duyarlılıkların getirdiği
  mecburi değişim veya gelişmeler ile Dinler Tarihi’ni çoğu kez doğrudan
  etkileyebilecek türden çeşitli yerel ve küresel dinî, seküler, sosyo-politik ve
  kurumsal değişimler[4].  Bu
  bağlamda gerek “dışarıdan” gerekse “içerden” etkiler sebebiyle çağdaş Dinler
  Tarihi metodolojindeki temel problemler, genel olarak üç ana başlık altında
  toplanabilir; a. Dinler Tarihçilerinin kişisel yaklaşımlarının yol açtığı
  temel sorunlar.
  b. Doğrudan disipline bağlı problemler. c. Dolaylı
  olarak
  zamanımıza ve/veya yaşayan dinlerin kendilerine bağlı (per se)
  problemler.  a.
  Günümüz Dinler Tarihçileri, ya klasik dönemin meşhur şahsiyetlerini ya da
  çağdaş dönemin önemli kişilerini eleştirerek onların metodolojik yaklaşımlarını
  ele almaktadırlar. Bu yönde gelişen metodolojik konular arasında; bilim
  adamlarının bulundukları coğrafi konumları ve bu konumların getirdiği kültürel,
  jeopolitik durum ve sorunlar ile bulundukları ülkelerin geçmişteki mirasının bu
  bilime katkılarından kaynaklanan bazı temel sorunlar (söz gelişi sömürgecilikle
  ilgili suçlanmaları veya ideolojik davranmakla eleştirilmeleri) gelmektedir.
  Çağdaş Dinler Tarihçi Jacques Waardenburg, Dinler Tarihçileri’nin metodolojik
  yönelimlerini ve akademik kişiliklerini etkileyebilecek derecede günümüz Dinler
  Tarihi’nin metodolojik açıdan üç ana coğrafik alana bölünmüş olduğunu ileri
  sürmektedir; birinci bölgede, etkisi fazla olmayan üçüncü dünya ülkeleri
  denilen gelişmekte olan ülkeler yer almaktayken, ikinci bölgede Kuzey Amerika
  dahil Batı Avrupa bulunmaktadır. Son olarak ise günümüzde siyasi açıdan
  etkisini yitirmiş ama Dinler Tarihi metodolojisi açısından hala batı Avrupa ile
  ayrışabilen eski Doğu Bloku ülkeleri gelmektedir. Bu tasnifte ikinci bölgede
  sayılan Batı ülkeleri, Dinler Tarihi için çok önemli katkılar sağlayan
  yerlerdir. Bu ülkeler, önem sırasıyla, Hollanda, Britanya, Fransa, Almanya,
  İtalya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve çok daha yeni olarak A.B.D. ve
  Kanada’dır
  [5].
  Söz konusu memleketler, hem doğuşundan gelişimine kadar Dinler Tarihi’ne ve
  metodolojisine büyük katkılar sağlamışlardır hem de bu disiplinin kurumsal
  olarak şekillenmesine yardım ederek küresel anlamda Uluslar arası Dinler Tarihi
  Cemiyeti (IAHR)
  [6],
  kıtasal anlamda Kuzey Amerika Dinler Tarihi Cemiyeti (NAASR)
  [7]
  veya Avrupa Dinler Tarihi Cemiyeti (EASR)
  [8]
  gibi detaylı ve formel yapılar oluşturmuşlar ve ülke bazında çok gelişmiş yerel
  Dinler Tarihi cemiyetlerine, bilimsel dergi ve yayın organlarına sahip
  olmuşlardır. Son dönemlerde çok az olsa da İsrail, Hindistan, Tayland, Japonya,
  Kore, Nijerya ve Endonezya gibi üçüncü dünya ülkelerinden bilimsel katkılar
  gelmektedir. Eski Doğu Blokunda ise başta Doğu Almanya olmak üzere, Polonya ve
  Rusya önemli akademik katkılar sağlamıştır. Söz gelişi bir zamanlar Doğu
  Almanya topraklarında kalan Leibzig Üniversitesi’nin uzun bir Religionswissenchaft
  geleneği mevcuttur
  [9].


  Yine
  Dinler Tarihçileri’nin kişisel yönelimleri Dinler Tarihi’nin istikametini de
  etkileyebilmektedir
  . Bu bağlamda başlangıcından günümüze kadar süren metot
  ve teori tarihine baktığımızda Dinler Tarihi metodolojisinin özetle şu üç temel
  safhaya ayrıştığı söylenebilir; birinci safhada bilim adamları, başlıca
  metodolojik konu olarak –şimdilerde geniş ölçüde terkedilmiş olan-dinin
  kaynağı, evrimi meselesi ve dinin unsurlarını seçmişlerdir. İkinci safha
  özellikle II. Dünya Savaşının hemen öncesi ve sonrasındaki ara dönemi ifade
  edebilir ve disiplinin kendi otonomisini sağlamlaştırıcı teorilerin yanı sıra
  mukayeseli ve fenomenolojik metot konusundaki yaklaşımların arttığı ve ikisi
  arasındaki tansiyonların yükseldiği dönem olmuştur. Son safha olarak ise
  bilhassa 1970’lerden itibaren dinin modern toplum içindeki mahiyeti ve özü, dinin
  her alandaki anlamı ve fonksiyonu gibi konularla birlikte modern ve postmodern meseleler işlenmeye
  başlamıştır. Söz konusu meseleler arasında neo-romantizm, ileri sömürgecilik
  (post-colonialism), ideoloji ve feminizm
  zikredilebilir[10].


  Dinler
  Tarihçilerinin metodolojiye katkısını biraz daha somutlaştırmak mümkündür
  ;
  söz gelişi Chicago Üniversitesi’nden Frank Whaling, disiplinin tarihi içinde
  bazı önde gelen Dinler Tarihçilere ait özgün çalışmaların metodolojik
  ilerlemeye yön verdiğini ileri sürmektedir; ona göre Wilfred Cantwell Smith’in
  İslâm ile ilgili araştırmaları ve Eliade’nin Hint dinleri ve ilkel dinlere
  yoğun ilgisi olmasaydı, yine Dumezil Hint-Avrupa araştırmalarına dalmasaydı,
  metodolojinin teorik çatısı farklı bir mecrada cereyan edebilirdi. Whaling’e
  göre bu açıdan Dinler Tarihçinin bizzat kullandığı dinî veriler ile onun zihninde şekillenen teori
  içice geçmiş vaziyette olmuştur. Neticede günümüzde çok sayıda bilim adamı, bu
  geleneği sürdürerek öncelikle büyük din veya etkin geleneklerden gelen
  yığınlarca veriye rağbet etmekte ve bu verilere dayanarak teorilerini
  oluşturmaktadır
  [11]. Bu
  konuyu biraz daha genelleştirirsek bir Dinler Tarihçi, söz gelişi Budizm uzman
  ise hem doğu dillerini hem de onlara ait disiplinleri bilmekle yetinirken,
  Yakın Doğu çalışmak isteyen bir araştırmacı, sadece semitik dilleri değil aynı
  zamanda bölgenin kadim tarihini ve arkeolojisini de öğrenecektir. En zor olanı
  ise yerel dillere hakim olmanın yanında çağdaş etnografik metotları ve sosyal
  antropoloji teorilerine nüfuz etmek mecburiyetinde olan Afrika yerel dinleri
  uzmanlarının işidir
  [12].


  b. Metodolojiyi
  etkileyen disipline ait çağdaş konular
  arasında din kavramıyla ilgili
  tanımlar ve bu tanımlara yönelik çağdaş eleştiriler, dinin özü ve fenomenleri
  yorumlama, anlama ve anlamlarını ortaya çıkarmaya yönelik hermönetik
  gerilimler, dinlerin tasnifleri ve tipolojileriyle ilgili klasik döneme yönelik
  eleştiriler bulunur. Buna ilave olarak, yeni tarihsel metot (new historisizm)
  ve yeni mukayeseli metot (new comparativism) tartışmaları, dindar bilince
  yönelik yeni kognitif yaklaşımlar, dinin etnik (etnicity) veya çevresel konumu
  (Contextualism), dinî tecrübe, akıl-din ilişkisi, mitoloji, dinde rasyonalite,
  ritüel ve kutsal-profana özgün sorunlar, dindeki sosyal formasyonlar, dinî yapılar
  (structures), dünya görüşleri ve dinî otorite gibi konular da sayılabilir.  c.
  Son olarak zamana ve dinlerin kendilerine bağlı olarak gelişen metodolojik
  problemler arasında
  çağdaş dönemde yaşayan dinlerin durumları, bilhassa
  birbirleriyle ilişkileri (dinlerarası diyalog, karşılıklı polemikler veya
  çatışmalar), özellikle dindarları ve kültürlerini ele alan antropolojik
  konularla modernizm, postmodernizm, senkretizm, yeni dinî grup veya akımlar
  sayılabilir
  [13].

  Bu
  genel tasnif ışığında çalışmamız, günümüz Dinler Tarihi disiplininde özellikle
  1980’lerden itibaren önemli Dinler Tarihi eserlerinde ortaya çıkan ve doğrudan
  veya dolaylı yollardan metodolojinin gündemini meşgul eden, metodolojik ve
  teorik çatıya katkı sağlayan problemlerden bir kısmını ele alacaktır. Bu
  çalışma, bir bakıma çağdaş Dinler Tarihçilerin metot açısından kısmen nelerle
  uğraştığını da ipuçları olarak bizlere sunacaktır. Hemen belirtelim ki bu
  problemler, fonksiyonel açıdan Dinler Tarihi’nin otonomisine olumlu katkılar
  sağlayacak ve onu diğer din bilimlerinden bağımsızlaştıracak güçte olup, bir
  anlamda akademik bir şahsiyet olarak Dinler Tarihçi’nin çağdaş kimliğini,
  yönelimini ve geleceğini belirginleştiren tesirli yaklaşımların oluşmasına
  yardım edebilecektir.

   Forum saatı: B.e. Dek. 17, 2018 2:34 am