Azerbaycanca İlk Dinsiz Forum

Cesaretli Olun


  DİNLER TARİHİ’NDE ÇAĞDAŞ METODOLOJİK PROBLEMLER -2

  Paylaş

  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 72
  Kayıt tarihi : 25/09/09
  Nerden : Istanbul

  DİNLER TARİHİ’NDE ÇAĞDAŞ METODOLOJİK PROBLEMLER -2

  Yeni mövzu tarafından Admin Bir B. Sen. 27, 2009 4:28 pm

  A. Din Tanımlama[14]
  “Din”,
  terim olarak günümüz Dinler Tarihi için hem eleştirel metodolojik araştırmalara
  götüren, hem de sorunlu konular ortaya çıkarabilecek güçte olan çok önemli bir
  kavramdır. O, aynı zamanda bir olgu olarak din biliminde hala en az “kutsal”
  kadar birincil oluş özelliğini korumaktadır.  Çağdaş
  bilim adamları, özellikle zamanımızdaki “din tanımlarının”, başlıca metodoloji
  problemi olduğunun bilincindedirler. Onlara göre “dini” tanımlama işi, -çok
  açık bir ifadeyle-oldukça zordur ve günümüze kadar yapılan tanımlar da farklı
  boyutlarda olup tanım türleri açısından ve kendi bağlamlarında tarihsel,
  fenomenolojik ve antropolojik yeni problemlere ve neticelere götürebilecek
  özelliktedirler[15].
  Aslında bu kavram, dinî geleneklerin yanı sıra din olgusunu da tarihsel süreç
  içinde araştıran Dinler Tarihi’nin gelecekteki istikametini etkileyebilecek
  güçtedir. Zaten Dinler Tarihi’nin yaklaşık bir buçuk asırlık tarihçesi boyunca
  kavram, su üzerinde yüzen bir kütük gibi sağa sola kaymaktadır[16].
  Bu yönüyle, Dinler Tarihi’ni anlamlı kılan bu terim, gösterilen tüm akademik
  çabalara rağmen sorunlu oluşunu hala korumaktadır.  Teorileştirme
  tarihi boyunca genel hatlarıyla tabiatla ilişkilendirerek [supra poterum
  naturis] (Müller) veya öz-tezahürler [essence-manifestations] ayırımıyla (Tiele,
  Saussaye, Leeuw, Heiler) yahut “Kutsal/ Numinous [mysterium tremendum et
  fascinans
  ]” tecrübesiyle (Otto) veyahut “farklı türlerden [kratophanie,
  hierophanie ve theophanie] kutsalın tecrübeleri” (Eliade) yoluyla anlaşılmak
  istenen “din”, kendi muhtemel “gerçek” anlamına doğru sürüklenmeye çalışılmış
  ve temelde üç şeyi kapsayacak hale dönüşmüştür; duygu, iman ve bilinç.
  Yine de çağdaş din bilgini için bu çabalar, bir bakıma “gizemli olanı bir başka
  gizemli olanla” (oscurium per oscurius) ifade etmekten başka bir şey
  değildir. Üstelik din tanımlarında daha fazla teolojilere dalmak, aynı zamanda
  Dinler Tarihi disiplinini dünya dinleri global teolojisi haline
  dönüştürme tehlikesini beraberinde getirebilecektir
  [17].


  Günümüz
  dünyasında “kültür”, “cemiyet”, “tarih”, “tecrübe” gibi özgün bir bilgiyi
  gerektiren pek çok alanda olduğu gibi din terimi üzerinde de hemfikir
  olunacak tam bir tanımın yapılması hem zordur hem de bu tanımın gerçek tanım
  olduğunun ispatlanması mümkün gözükmemektedir; dahası din, dil bilim açısından hayalet
  kadar ürkütücü ve tanımı imkansız
  kavramlardan biri olarak görülmektedir
  [18].
  Hatta “din”, bu bilime göre çok gerçek ve açık bir şekilde tecrübeyle
  hissedilebilen bir kategori olmasına ve çok sık ve yaygın kullanılmasına
  rağmen, her insan kesiminde kendi kendine anlamlar kazanabilen bir kelimedir
  [19].


  Buradan
  yola çıkarak Dinler Tarihçilerini böyle bir çıkmaza götüren söz konusu kavramın
  genel olarak iki temel özelliğinden bahsedebiliriz; a. Kelime, geniş bir
  kullanım alanına sahip olmasıyla (yani tüm gündelik konuşma ve maddi temsiller
  içinde soyut ve somut olarak alabildiğine kullanımı ve sıradan oluşuyla) bizi
  hayretler içinde bırakmaktadır. b. Aynı kelime, sahip olduğu gizemli
  unsurlarla, çok gelişmiş teorik ve metodolojik bilimsel soruşturmaların altında
  olmasına rağmen entegresi mümkün olmayan spekülatif bir konu şeklinde gittikçe
  bizi daha karmaşık ve daha sorunlu alanlar dünyasına doğru çekmektedir.  Çağdaş
  Dinler Tarihçiler, din kelimesi konusunda oldukça geniş bir yaklaşım
  zenginliğine sahiptirler. Çoğu Dinler Tarihçi için bu kelime kadar bilinmesi
  kolay ve doğal hiçbir kavram yoktur. Onlar, buna dayanarak hemen bir
  tanımlamada bulunmak isterler. Sonuçta da “kendi” tanımlarını yaparlar. Ancak
  geniş dindar kitleler için “din” hakkındaki genel bilgi, aniden ortaya
  çıkarılmamış ve şeklen öğretilmemiş bilgidir. Halbuki şu açıktır ki dini
  anlamlı kılan ya İslam, Yahudilik veya Hıristiyanlık gibi özgün bir gelenektir
  yahut da dindarlarda görülen dinî tecrübeler, dinî ritüeller, dinî sanat hatta
  dinî fanatikler gibi bir fenomene bağlı olma durumudur. Bu gayretlerin tabii
  neticesinde çağdaş Dinler Tarihçisini bekleyen onlarca din tanımı veya kabul
  etmek zorunda kalacağı “tek bir din tanımı” olacaktır. Onlar için tanımdaki bu
  çoğulluk, gene de dinin tanımı yapılmaz bir olgu olduğu anlamına
  gelmeyecektir
  [20]. Bunun sonucunda “din”, Dinler Tarihi’nde pek
  çok anlama gelebilen, hatta bazen aşırı derecede tanımı doğru sanılan bir
  kavram olduğundan, anlamlardaki kargaşalı bu kesinlik, halklara veya bazı
  bireylere özgün dinî tecrübelerle veya görüşlerle çoğu kez korunmaya
  alınabilmekte ve mutlaklaştırılmaktadır. Bunlara popüler “din” anlayışlarına
  bilim adamlarının kafa karıştırıcı veya tek yönlü tanımları da eklenince, “din”
  artık kontrole edilemez bir açıklanma girdabına girebilmektedir
  [21].


  Dinler
  Tarihi, fonksiyonel olarak aynı zamanda dinler içindeki fenomenleri ve diğer
  kavramları tanımak, tanımlamak ve anlamlarını ortaya çıkarmak için çaba
  gösterdiğinden “din” tanımlamasındaki gayretleri normaldir. Zira tanımlama,
  Dinler Tarihi’nin günümüzdeki teori problemlerinden olup, araştırmacıdan bu
  konuya önem vermesi beklenir. Dinler Tarihi geleneğinde pek çok olgunun
  tanımlanma teşebbüsü olmuştur. Zaten Dinler Tarihi öncelikle din olgusunu
  tarihsel ve filolojik açıdan tanımlamakla işe başlamıştır. Böylece dini
  tanımlama, en az Dinler Tarihi kadar akademik bir maziye sahiptir. Söz gelişi
  Dinler Tarihi’nin “mucidi” sayılan Müller, “dini” mitlerden arındırmak için çok
  çaba gösterir. Müller’in dinlere bakışına en iyi örnek, dine verdiği tanımdan
  başlar; ona göre din, sonsuzun algılanması, ilkel bir şekilde
  Tanrı’ya sezgi yoluyla tapınmaktır.
  Bu tanım, aynı zamanda onun tarih ve
  filolojiyi mukayeseli olarak kullandığını da açık bir şekilde gösterir
  [22].


  Bu
  yüzden başta din olmak üzere temel fenomenleri tanımlama, aynı zamanda Dinler
  Tarihi’nin deskriptif karakterini berraklaştırmak için gereklidir. Bir başka
  değişle din hakkındaki tanımlamalar onun ana karakterini koruyacak şekilde
  olmak zorundadır. Çünkü Dinler Tarihi akademik ve seküler bir disiplin oluşu
  bir anlamda bu karakterine bağlıdır[23].
  Söz gelişi din hakkında teoriler kurgulayan Karl Marx (1818-1883) ve Sigmund
  Freud (1856-1939), dinin mahiyetini tanıtmakta başarısızlığa uğrarken, bunun
  temelinde onu ihtilafa düşüren ve özüne
  uygun olmayan terimlerle ifade ettiklerinin yattığının bilincinde değillerdi.
  Yine onlar, bu tutumun çoklu din tanımlarına götürdüğünü bilmiyorlardı. Marx,
  tek bir paragraf içinde dini tanımlarken “insanın yabancılaşmış ve tersyüz
  edilmiş alem bilinci” “alemle ilgili genel teori”, “genel teskin edici veya
  temize çıkarıcı dayanak”, “insanoğlunun fantastik realizasyonu” ve “dünyanın
  manevi aroması” gibi kelime dizilerini sarf etmişti. Freud ise ondan aşağı
  kalmayan bazı cümleler kurmuş dini, bazen bir dizi batıl inançlar veya
  ritüelistik ve obsesyonel pratikler zinciri olarak görmüştü[24].  Dinler
  Tarihi dışından olan bu iki din yaklaşımı bile, dinle ilgili “gerçek” tanımlama
  gayretlerinin önemi için yeterlidir. Ancak disiplinimiz için bir tanımın teorik
  çerçevesini belirleme problemi en güncel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
  Söz gelişi çağdaş Dinler Tarihçi Russell T. McCutcheon bu teorik çerçeveye
  örnek verir; ona göre tanımlama, akademik bir eylem olarak din, mit, ritüel,
  kurban, hac gibi kategorileri “icat” eden veya onları teorik modeller kurmak
  için“kullanan” ve beşeri davranışlara göre bu modellerin haritasını çıkaran
  teorik çabadır[25]  Çağdaş
  Dinler Tarihçiler, geleneksel din tanımlarını değerlendirerek işe başlarlar.
  Hatta günümüzde meslektaşlarımızdan din tanımlarına yönelik çağdaş itirazlar
  çok süratli bir şekilde yükselmektedir. Söz gelişi Dinler Tarihçi Mark C.
  Taylor, yapılan tanımlardan yola çıkarak “din” teriminin evrensel bir fenomen
  olmadığını aksine karmaşık Batı tarihinin bir ürünü olduğunu savunurken
  [26],
  Chicago Üniversitesi’nden Jonathan Z. Smith ise etkili kitabı Imagining
  Religion
  (Dini Tasavvur Etmek)’de din hakkındaki tanımların bir kere
  yapılıp tüm zamanları kapsayacak şekilde olamayacağını açıklar; hatta ona göre dini
  ifade edecek kesin bir veri elimizde yoktur
  . Öyle ki ona göre “din”,
  tamamen bilim adamının yaratımındaki bir konu olup kendisine ait tahayyül edici
  kıyaslama ve genelleştirmeler yoluyla ve yine kendi amaçları için meydana
  getirilir. Dahası “din”, bilimsel bir disiplin içinde ele alınmalı ve aynı
  zamanda tanım açısından başka şeylere bağımlı olmalıdır. Bu yüzden Dinler
  Tarihçi, tavizsiz ve çok katı bir vicdan ve bilinç sahibi olarak dine
  yaklaşmalıdır. Bu bilinç yoluyla Dinler Tarihçi, en öncelikli, en önemli
  araştırma objesine yani dine kolayca yoğunlaşabilecektir
  [27].


  Bu
  kötümser yaklaşımların yanında tanımlara iyimser bakanlar da bulunmaktadır. Söz
  gelişi bir ara IAHR başkanlığı da yapan İtalyan Dinler Tarihçi Ugo
  Bianchi (ö. 1995), özellikle Din Fenomenolojisi ve Dinler Tarihi içinde din
  tanımının kategorik ve kendi otonomisine sahip önemli bir konu olduğunu kabul
  eder. O, dinin tarihsel süreç içinde kazandığı olumlu mahiyetine bağlı
  kalınmasını ve asla felsefe veya teolojik faraziyelerin inisiyatifine terk
  edilmemesini savunur. Böylece Bianchi’ye göre din, öncelikle bir Dinler Tarihi
  problemidir ve bu disiplinin olumlayıcı endüktif mahiyetine yabancı olan a
  priori
  bir kavram değildir
  [28].
  Ancak dinin tanımlanması sorunu, a priori olmayışına dayanarak yapılırken
  yöntemle bağ iyi kurulmalıdır. Ona göre din tanımındaki yöntem sorununu çözmek
  için ona fenomenolojik, tipolojik veya morfolojik açıdan yaklaşılmalıdır. Ancak
  tanımlama yapılırken yöntem alabildiğine geniş tutulmalı ve din tanımının
  öznelleşme veya ferdileşme tehlikesine düşülmemelidir. Yine de o, mevcut
  verilerle tam bir tanımlama yapılmasının çok güç olduğunu kabul eder. Ancak
  Dinler Tarihi, Sosyal Antropoloji gibi sadece işlevsel yapı, tanımlama veya
  deyimlerle ilgilenmediğinden ve Din Antropolojisi’nin alanı olan yaratılış ve
  gelişmenin tarihsel ardışıklığına da ilgi duyduğundan kısmen başarılı
  olabileceğini savunur
  [29].


  Bianchi,
  IAHR’nin 1990 yılında Roma’da yapılan ve “din” kavramının geniş olarak
  tartışıldığı XVI. genel kongresinde, din tanımının normatif olmayan, pozitif ve
  endüktif dayanaklarla çeşitli kültürel ve dinî alanlarla ilişki içinde, hem
  mahalli hem de küresel terminolojiyi kapsayacak bir şekilde yapılması
  gerektiğini tekrarlar. Ona göre bu terim, Latince kökü
  (releggere/religare/religere) dahil geç dönem Antikite ve Ortaçağ’da, Modern
  Avrupa üniversitelerinde geniş bir tartışma ortamı bulmuş ve günümüze kadar
  gelmiştir[30].  Dinin
  tanımlanabileceğini savunan bir diğer Dinler Tarihçi de İskoç asıllı Ninian
  Smart (ö. 2001)’dır. Dine yaklaşım olarak, ritüel, mitik, doktrinsel, ahlaki,
  sosyal ve dinî tecrübe olmak üzere altı boyut öne süren Smart, dini sadece
  gözle görülebilir bir fenomen olarak anlamaz. Aksine ona göre din, oldukça
  zengin ve karmaşık bir fenomendir. Bu yüzden dinin tanımlanmasındaki temel
  güçlüğün ardında, yukarıda sayılan farklı türlerden din boyutlarının bulunması
  yatmaktadır. Bu boyutlar bilindiğinde din tanımı yapılması kolaylaşacaktır.
  Bilim tarihi ve metodoloji bilmeden
  bilimin gayesi ve mahiyeti konusunda konuşmak nasıl anlamsızsa dinin boyutlarını
  bilmeksizin onun gerçekliği konusunda konuşmak da o kadar anlamsız olacaktır.
  Ninian Smart, dinin tam olarak tanımlanabilmesi ve tarihsel açıdan
  araştırılması için tarafsız, objektif ve
  bilimsel bir çabanın gerekli olduğunu savunur[31].  Mevcut
  din tanımlarını bilhassa dindarlara vurgu yaparak değerlendiren Merhum Dinler
  Tarihçi Günay Tümer (1938-1995), Batılı Dinler Tarihçiler tarafından yapılan
  “dinle” ilgili tanımların birbirinden az çok farklı olduğunu ve “dinin” bütün
  dinleri içine alabilecek bir tanımının yapılması gerektiğini söyler. Böylece o,
  din tanımında dinlerin yaptığı tanımlara vurgu yapar. Ona göre din kavramının
  sınırları kesin bir şekilde belirlendikten sonra, böyle bir tanımlama mümkün
  olabilir. Bunun için de başta tarih ve felsefe olmak üzere Dinler Tarihi’nin
  yararlanacağı malzeme büyük ölçüde önem kazanır. Sonuçta kapsamlı bir tarif
  için ilk önce, dinî hayatın bilinçteki yansıması demek olan şahsi tecrübe
  yoluyla elde edilen dindarlık kavramını tahlil etmek ve ortaya çıkan sonucu,
  kazanılan dinî malzemeyle karşılaştırmak gerekir. Böylelikle o, tarihsel,
  mukayeseli ve fenomenolojik açıdan “dine” yaklaşmayı öne çıkarmaktadır. Dahası Tümer’e
  göre son dinin temsilcisi olan müslümanların bu zamana kadar yaptığı “din”
  tanımlarının ortak noktası, bu kavramın ilahi kaynaklı olduğu ve gerçek bir
  dinin beşer kaynaklı olamayacağı yönündedir
  . Bunun yanında Batılıların
  tarifleri ona göre genelde iki kategori altında toplanabilir; a. İnsanın tavır
  ve davranışlarını inceleyerek dinin ne olduğunu anlamaya çalışanlar. b. İnsanın
  tavır ve davranışlarının arkasındaki saikleri inceleyerek dinin sosyal
  ilişkilerde niçin bir faktör olduğunu açıklamaya çalışanlar. Bu bakımdan
  Tümer’e göre Batılı din tanımları, ferdî tecrübe, zihnî, hissî, ibadetle
  ilgili ve sosyal unsurlardan ibaret olan beş unsurdan birini veya bir kaçını
  öne çıkararak yapılmıştır; halbuki dinlerde bu beş unsurun ötesinde başka
  unsurlar da bulunmaktadır
  . Yine Batılıların yaptığı din tanımlarında dikkat
  çeken bir başka husus da, din teriminin çoğunlukla Tanrı kavramıyla irtibatlandırılmasıdır.
  Bu teist tanımlar, genel olarak Budizm, Janizm gibi ilah kavramını
  bulundurmayan gelenekler dikkate alınarak tenkit edilmiş olsa da Tümer’e göre
  söz konusu geleneklerin ilah kavramına karşı çıkmadıkları ve ilkel kabilelerden
  gelişmiş olanlarına kadar tüm dinlerde Tanrı kavramının bulunduğu
  anlaşıldığından böyle bir irtibatlandırma doğaldır
  [32].


  Çağdaş
  Dinler Tarihçi Ekrem Sarıkçıoğlu ise din teriminin çeşitli dinlerdeki
  karşılıklarını verdikten sonra, dinin tanımlanmasında dindara yönelmenin
  zaruretine
  işaret eder
  [33].
  Ona göre farklı dinden çeşitli dindarlıkları yakından tanımanın önemi büyüktür.
  Ferdin diğer din mensuplarının manevi tecrübelerini ve ritüellerini bilmesi,
  bunları kendi diniyle kıyaslaması, kendisine anlama zenginliği ve ufuk
  genişliği verecektir. Sonuç olarak din kavramının gelişmesinde iki temel unsur
  büyük rol oynar; tenkitler ve bu tenkitler karşısında dindarın kendi dinini ve
  kaynaklarını müdafaa ederken ortaya koyduğu kavramsal gelişmeler ile yabancı
  dinlerle gittikçe artan tanışmalar ve bunun sonucunda elde edilen ufuk
  zenginliği
  [34].


  Türkiye
  Dinler Tarihi Derneği kurucu başkanı, çağdaş Dinler Tarihçi Abdurrahman Küçük
  ise “din” terimini çağdaş bir problem olarak önemsemiş ve onu Kur’ân-ı Kerim
  bağlamında tanımlamaya çalışmıştır. O, “dinin” kutsal metin içinde muhtelif
  kullanım şekillerini verip değerlendirdikten sonra, bu kavramın daha çok
  “örf ve adet” anlamına
  işaret ettiği sonucuna varmıştır. Genel anlamda
  Küçük, dinin iki boyutuna işaret eder; ona göre bir tarafta insan, diğer tarafta soyut ve niteliği farklı olguların yer
  alabileceği bir obje
  vardır. Bu ikisinin toplamında, muhteva olarak sürekli
  tekrarlanan ve buna bağlı oluşan ve devamlılık arz eden yapı ortaya çıkacaktır.
  Dinin tanımlanmasındaki güçlüğün gayet farkında olan Küçük’e göre “dinden”
  kesinlikle karşılıklı bir ilişki anlamı çıkar ve bu ilişkide belirleyici
  rol ilahi boyuta
  bahşedilir. Böylece o, Batılıların büyük ölçüde
  ihmal ettiği bir tanım boyutuna ısrarla vurgu yapar. Neticede ona göre insan, doğal
  ve zorunlu olarak bağlılık duygusuyla bu ilahi boyuta tekrarlanan amelleriyle
  yanıtlar verir
  . Küçük, dini özet olarak şöyle tanımlamaktadır; [din], İnanış ve davranış şekilleriyle insanlar
  arası ilişkileri düzenleyen ve insanların iyi işler yapmasını, barış ve huzur
  içinde bir arada yaşamasını sağlayan genel kurallar bütünüdür[35].  Bunların
  yanında çağdaş Dinler Tarihçi Eric J. Sharpe, din tanımında Dinler Tarihçinin
  kişisel metodolojisine işaret eder; o, din üzerine yapılan tanımların öncelikle
  tanımlamayı yapan bilim adamının oryantasyonuna bağlı olduğunu belirtir. Hatta
  ona göre tanımları formüle edenlerin, belli ve öngörülere dayanan değişik
  amaçlara hizmet bile edebileceğini ileri sürmektedir. Bu bakımdan mevcut din
  tanımları, “tam” değildir ve dinin sadece bir veya birkaç yönünü açığa
  çıkarmaktadır. Bu bağlamda din, tıpkı sanat veya müzik gibi değişik yollardan
  işlev görmektedir. İnsanların onu anladığı yol veya yollar, kültüre coğrafyaya
  göre değişir. Sonuçta “din” karmaşık ve pek çok yönü bulunan bir kavram olup,
  ondan en derin sezgileri, dogmatik fikirleri ve bunlara verilen en harici
  dindar cevaplarını, sosyal yönleri, ve metafiziği tam olarak ifade etmesi
  beklenir[36]  İçinde
  bulunduğumuz çağda görüşleriyle hala etkisini koruyan Dinler Tarihçi Mircea
  Eliade (1907-1986)
  [37]
  ise açık bir dille din olgusunun tanımlanabileceğini belirterek onun sui
  generis bir gerçeklik olduğunu eserlerinde belirtmektedir. Burada sui generis
  derken, farklı, eşsiz ve kendi kendine ortaya çıkan ve bu özelliği herkes
  tarafından bilinen şeyi
  kastetmekteyiz. Sonuçta sui generis din,
  dinî verinin kendini çok kolay bir şekilde ortaya çıkarmasından kaynaklanır. Bu
  yaklaşımı Eliade’nin din üzerine yazdığı her eserde gözlemlemek mümkün olabilir
  [38].
  Hatta Eliade’nin bir eserine ortak yazar olarak katılan Ion Couliano, girişte
  dinin mahiyetine dair sorular sorduktan sonra her hangi bir ciddi bilim
  adamının yoğun bir filoloji ve Dinler Tarihi eğitimi aldıktan sonra din
  konusundaki en ince sorulara bile kolayca yanıt verebileceğini ancak yine de
  disipline ait henüz cevaplanmamış bazı
  soruların olabileceğini ve bunların da Dinler Tarihi’ni pratik olarak sürekli
  göreve çağırdığını belirtir
  [39].
  Zaten Eliade için din otonomiye sahip bir sistem olup tek, karmaşık bir
  bütünlük içinde entegre olmuş fenomenlerden oluşur. Hatta ona göre din öyle bir
  otonomiye sahiptir ki kendi kaynağı ve işlevi açısından başka hiçbir sisteme
  (ekonomi veya cemiyete) ihtiyaç duymadan ortaya çıkmıştır. O, sui generis din
  olgusunu, kendine özgü kural ve yapılara sahip olan ve otonomiye dayalı bir
  evreni olan edebiyatla kıyaslamaktadır
  [40].


  Eliade,
  din tanımını tam olarak Pattern in Comparative Religion adlı
  çalışmasında vermektedir. Buna göre din, gücün tecrübeleri (kratophanies),
  kutsalın tecrübeleri (hierophanies) ve ilahların tecrübeleri (theophanies)’nden
  ibarettir
  [41].
  Ancak Eliade açıkça tanım konusundaki üzüntüsünü şöyle ifade etmektedir; “ne
  yazık ki şu an elimizde kutsalın tecrübesini ifade edecek, din kelimesinden
  daha uygun bir terim bulunmamaktadır”
  [42].
  Bunu şiddetle eleştiren McCutcheon’a göre Eliade, eski tanımlardan yola çıkmış
  ve asla yeni bir din tanımı savunmamış veya teklif etmemiştir. Hatta o, bunu
  bildiği halde metodolojik sorunları fazla araştırma gereği bile duymamıştır.
  Dahası ona göre Eliade, elinde öznel bir din tanımı olmadan, eserlerinde beşer
  davranışlarının dinî olduğunu ileri sürmüş, hatta tanıma uygun bir terminolojik
  ayırıma gitmeksizin hiyerofanilerin neleri sembolize ettiğini anlamaya
  çalışmış, mahiyetini tam bilmeden onları teofanilerle kıyaslamıştır
  [43].


  Buna
  rağmen Eliade, baş editörü olduğu ve Dinler Tarihi disiplini içinde önemli bir
  referans sayılan Encyclopedia of Religion’ın önsözünde, redüksiyonizmden
  de Batılı kültürel etkilerden mümkün olduğu kadar kaçınacaklarını, daha önce
  din hakkında yazılmış eserlerden çok, daha geniş ve özellikle batılı olmayan
  din anlayışlarına yer vereceklerini ve onları daha fazla önemseyecekleri vaat
  etmektedir
  [44].


  Sonuç
  olarakEliade etrafında toplanan bilimadamlarının ortak kanaatini şöyle
  özetleyebiliriz; a. din, sui generisdir
  [45]”;
  b. Onun araştırılması için özgün tarihsel, tasvirci ve yorumlayıcı metotlara
  ihtiyaç vardır; c. Bu metotlar, otonomiye sahip bir disiplin veya kurumsal
  mekan içinde kullanılmalıdır
  [46].


  Eliade
  sonrası (Post- Eliaden) dönem denilen 1986 sonrasında genel olarak Dinler
  Tarihi’ne hakim, nominal, realist, kapsamacı ve dışlamacı tanımlar olmak üzere
  dört din tanım tipolojisinden bahsedilmektedir. Doğrudan din terimine
  geleneksel anlamlar yüklemeyi sürdüren nominal tanımların yanında, realist
  din
  tanım türleri, hipotetik yapıları, evrensel olarak kabul eden özlere
  dönüştürmektedir. Buna en güzel örnek Spiro’nun verdiği tanımdır; o, dini üstün
  insanlara ve onların sıradan insanlara zarar verici veya yardım edici üstün
  güçlerine inanmak
  şeklinde özetlerken bu tanımı ifade etmektedir.
  Antropolog Clifford Geertz, daha sembolik ve nominal bir tanımlama ile
  dini insanda mevcut olan güçlü, yayılmacı ve uzun süren modlar ve
  motivasyonlar halinde hareket eden semboller sistemi olarak görmektedir.

  Bunun yanında kapsayıcı tanım türleri, belli bir dinî cemiyete ait
  olmaya karşı olan ve evrensel açıdan tüm insanlarda mevcut olan dindarlık
  niteliğini
  veya merkezi inançlar ve değerler kümesine yönelik olarak
  paylaşılan bir dindarlık olarak, bu kümedeki bireylerin her biri için gerekli
  ihtiyaç
  şeklinde anlaşılmaktadır. Son olarak dışlayıcı din tanımları
  mevcuttur; bu tanımlara göre din ile dinî olmayan unsurlar arasındaki sınırlar
  kesin çizgilerle ayrılmıştır
  [47].


  Eliade
  sonrası dönemde din hakkında yapılan en önemli toplantılardan biri de
  Uluslararası Dinler Tarihi Cemiyeti (IAHR)’nin 1990’da Roma’da yapılan XVI.
  Kongresinde ele alınan Dinler Tarihi Çalışmalarında Din Mefhumu adlı
  kollükyumdu. Bu toplantının 1994 yılında Ugo Bianchi’nin editörlüğünde yayımlanan
  [48]
  bildirileri doksan kadardı. Söz konusu çalışmada, tarihsel zeminli incelemeler
  yapan uluslar arası bir kuruluşun temsilcileri olarak çeşitli ülkelere ait
  Dinler Tarihçileri, sui generis din konusunda oldukça ihtilaf
  içinde gözükmekteydiler. Hatta IAHR’nin din konusundaki bu toplantısı açıkça
  göstermektedir ki sui generis din hakkındaki tartışmalar, milli ve
  coğrafik sınırların dışına taşmaktadır
  [49].
  Söz gelişi toplantıya bildiri sunmak üzere davet edilen tek Batılı olmayan
  (Avrupalı veya Kuzey Amerikalı olmayan) bilim adamı Sung-Hae Kim, din konusunda
  gözlemlenen Batılıların hakim etkisi sebebiyle disiplinin kısa zaman içinde Batı
  kökenli bir öğrenim aracı
  haline dönüşebileceği uyarısında bulunmuştur
  [50].
  Bu sorunu gidermek için ona göre bu kuruluşa üye bilim adamları, dinî
  gelenekler arasındaki farklılıklara, dinlerin özgün karakterlerine, kendi
  içindeki fonksiyonlarına, gösterdikleri “nihai referansa” saygı duymalı ve
  “insanlığın bütüncüllüğünü” korumayı amaç edinmelidirler
  [51].


  Din
  terimini beğenmeyen bunun için yerine alternatif isimler düşünenler de
  bulunmaktadır. Bunlar içinde en etkili olana W. Cantwell Smith’dir Eliade
  sonrası dönemde hala etkinliğini sürdüren ve çağdaş din bilimcilerini din
  kavramı konusunda metodolojik ve kategorik eleştiriler yapmaya sevkeden en
  önemli eserlerden biri ona ait olan ve
  “dini” sorgulayan The Meaning and End of The Religion (Dinin Anlamı ve
  Amacı)
  adlı çalışmadır
  [52].
  Din yerine “iman”, “dinî gelenek”, “Aşkın’a kişisel iman” gibi terimler
  kullanmayı tercih eden Smith’e göre din konusunda dindarlardan gelmeyen
  tabiatçı izahlar, dindarlar veya müntesipler için mutlak veri kaynağı
  olamazlar. Din hakkında sağlam verileri sağlayan yine dindar kesimin
  kendisidir. Sonuçta Smith şu kanıya varacaktır; din, kümülatif bir
  gelenektir ve bu geleneğin dışa ait cephesi, dinî tecrübenin en zirve toplamını
  oluşturmaktadır
  . Tarihsel kümülatif gelenek, tanım bakımdan, sosyolojik
  kıstaslarla belirlenen, heterojen ve ikincil sıradaki bir unsurdur. Onun
  karşısındaki iman ise, nispeten daha özgür, homojen ve orijinal bir unsurdur.
  Kümülatif geleneğin, subjektif, beşerî tecrübeleri mevcuttur ki bunlar, “Aşkın
  Varlığa” kişisel iman yoluyla çok daha önemli içkin unsurları oluştururlar.
  Sonuçta onun için “din” temelde içkin ve a priori gizemli bir unsur olup
  aynı zamanda bilinmez ve hükmedilemez bir olgudur
  [53].


  Bunun
  yanında IAHR’nin günümüzdeki Genel Sekreteri, Danimarkalı Dinler Tarihçi
  Armin W. Geertz de din konusundaki tartışmalara katılmış ve kognitif bir çözüm
  arayışına girmiştir. Ona göre dinin tanım (veya yapılanma) problemi, din
  biliminde metot ve teori problemi kadar önemli arzeder.
  Geertz, din (religion)
  terimini tanım sınırlarını zorlayan bir kelime olarak düşünür. Hatta ona göre
  insanlığın geçmişten gelen mirası da hesaba katıldığında “dinin” tam anlamını
  ortaya koymak için kalın bir kitap yazmak bile yetersiz kalır. Sonuçta onun
  için din konusundaki tanımların bazısı öze (essence) ait, bazısı
  işlevsel, bazısı müdahaleci tiplerdir. Ona göre din hakkında yapılacak
  analitik bir tanımlama, hem sembolik hem de mevcut hareket sistemlerini
  kucaklamalıdır. Bir başka ifadeyle yapılacak bu din tanımı, beşer varlığının
  nihai anlamlarını ve kapasitesini iyi idare eden, onu bilgilendiren ve
  yorumlayan, formelleşmiş sosyal bir kurum olarak kognitif açıdan ideal
  yorumlamaları kapsamalı, onları desteklemeli, pratik açıdan ise ideal praxisi
  teşvik etmelidir
  [54].


  Geertz’e
  göre özel olarak din tanımları genel olarak da din hakkındaki çalışmalar, sonu
  olmayan bir tartışma içinde her alanda yapılmaktadır. Ancak Dinler Tarihçiler,
  bunlardan asla yılmamalı aksine kafa yormalı ve disiplinin odağında bulunan bu
  meseleyi
  tanımlamak için gayret göstermelidirler
  [55].
  Ona göre Dinler Tarihi, din terimi hakkında temel bir teori kurmak zorundadır.
  Böyle bir teori, otomatik ve zaruri olarak sembol, ritüel, bilinç gibi diğer
  fenomenleri tetiklemelidir. Bu teoriler, en geniş boyutlarıyla diğer din
  bilimlerini kuşatmalı ve özellikle felsefi bir çatı altında kavramsal olarak
  temellendirilmeli sonuçta da postmodern meydan okumalara karşı emniyete
  alınmalıdır. Din tanımı için, biyolojik yapılar dahil, kognitif ve kültürel
  psikoloji, kültürel antropoloji ve sosyoloji gibi beşer bilimleri de devreye
  girmelidir
  [56].
  Sonuçta Geertz’in önerdiği din tanımı analitik bir teori olup, genel olarak
  antropolojik ve kognitif unsurlar taşır. Din tanımı, dedüktif bir yolla ele
  alınmalı ve teolojik olmaktan ziyade kognitif yaklaşımda ve daha fazla hümanist
  olmalıdır. Sonuçta o, din kavramını, beşer tarafından trans-ampirik olarak
  algılanan yüce güçlere veya varlıklara dikkat çeken ve sürekli sosyolojik
  açıdan empoze edilen hermönetik bir araç olarak görecektir.
  Bu yüzden de
  bir din tanımı, kültürel ve kognitif teorilerle birlikte sosyal etkileşim
  teorisine dayanarak temellendirilmelidir
  [57].


  Geertz,
  bu bağlamda din yerine kullanılmak üzere etnohermönetik terimini
  önermektedir.
  Ona göre bu terim, düşünce ve hareketin (kültürün) doğurduğu
  yorumlamalar ve modellerden oluşmakta olup bunlar aynı zamanda din biliminin
  ana konusu olan gerçek olguyu yani dini ifade etmek istemektedirler
  [58].
  Geertz, etnohermönetik yaklaşım derken, antropolojik, tarihsel ve lengüistik
  metotların bir karışımı olan bir yaklaşımı bize önermektedir. Ona göre
  etnohermönetik arayış, yorumlama sorunundan da önemlidir. Çünkü bu arayış,
  doğal konuşma ve hareketlerden yoksun olan modellere olumlu faydalar sağlar.
  Bununla ilişkili olarak Geretz’e göre Dinler Tarihçi’nin ele alacağı bir diğer
  metodolojik safha, etnohermönetik analizlerin sonucunda ortaya çıkan neticeleri
  disiplinin genel çatısı içinde değerlendirmek, teoriler ve modeller kurarken
  hatta ampirik yorumlar yaparken onlardan faydalanmak için çaba göstermektir
  [59].
  Ancak ona göre Diler Tarihçi din terimini terketmeye ihtiyaç duymazsa, bu
  durumda kesinlikte bulunduğu şartlara uygun olarak din terimiyle ne demek
  istediğini belirgin olarak açıklamak zorundadır
  [60].


  Aslında
  Dinler Tarihi gösterdiği bu çağdaş çabalarla, her yönden kuşatıcı bir din
  teorisi bilimi
  olabileceğini kanıtlayan ismindeki karakteristiğiyle, dine
  metodolojik yönden yaklaştığını bize gösteren bir disiplindir. Yine Dinler
  Tarihi, din konusundaki bu tür akademik çabalarıyla olumlu ve önemli bir zemine
  de haiz olacaktır; bir başka ifadeyle o, hem böyle bağımsız tavırlarıyla beşeri
  bir bilim –humanitas-[61]
  olduğunu, hem de modern üniversitelerde bilimsel olarak araştırma yapacak kadar
  akademik bir disiplin olduğunu bize ispatlamaktadır. Hatta sergilediği bu gibi
  yaklaşımlarla, din kavramını diğer sosyal hayat sınıflarına indirgemekte ve
  dinin sosyal bir olgu hatta kültürel çalışmalara önemli bir zemin olduğunu
  göstermektedir
  [62].


  Ancak
  yine de “dinin” terim olarak geniş bir spektrumda ve oldukça tuhaf (odd),
  ihtilafa açık, hatta bazen birbiriyle çelişebilen tanımlara sahip olduğu yaygın
  olarak bilinmekte ve bu durum Dinler Tarihi öğretilen yüzlerce din bilimi
  akademisi yoluyla canlı olarak hissettirmektedir. Din tanımı konusundaki
  araştırmalarla bu disiplin, sadece teoriler üretmeyip aynı zamanda yapılan
  tanımların tenkitini de yine kendisi yapabilmekte, hatta yine kendisi “başka
  bir din” hakkında her hangi bir pratiğe girmeden o dinin iyi bir gözlemcisi ve
  tasvir edicisi olunabileceğini bize gösterebilmektedir. Sonuçta din üzerinde
  yoğunlaşmanın sağladığı yararlardan biri de belli bir inanç lehinde o inanca
  sadık kalarak araştırma yapmadan,
  bir din araştırması (Religionswissenschaft)
  yapmanın da mümkün olduğunu ispat edebilmektir
  [63].


  William
  E. Arnal, Dinler Tarihçilerinin son yüzyıl içinde yaptığı din tanımlarını, öze
  ait olan tanımlar ve kültürel kontekse bağlı tanımlar olarak ikiye ayırır. Söz
  gelişi teori tarihi boyunca öze ait yapılan din tanımları, dini ontolojik,
  kültürel ve fonksiyonel olarak ele alırlar. Din dilinin işaret ettiği noktalar,
  öze ait tanımlarda doğrudan dinî objeler olurken, kültürel bağlamda ele alınan
  tanımlarda ise din dili, dolaylı anlatımlarla sembolik ve iletişimsel
  ifadelerle doludur. Öze ait din tanımlarında muhatap, alem dışındaki varlıklar
  olurken, kültürel bağlamın muhatabı alemin kendisidir. Yine öze ait din
  tanımlarında içerik, durağan ve gelenekler arası anlamlar taşırken, kültürel
  bağlama ait din tanımları sık sık keyfi veya özgündür. Son olarak öze ait din
  tanımlarında dinin değeri iyi veya kötü olarak ayırt edilirken, kültürel
  bağlama ait tanımlarda din, çoğu kez tarafsız bir nesne olarak algılanır. Ancak
  tüm din teorisyenlerinin ortak noktası, yapılan tanımların kesinlikle mutlak
  olmadığıdır ki bu Dinler Tarihi için hala çok önemli bir problem olarak
  durmaktadır[64].  Son
  olarak yapılan din tanımları konusunda en acımasız eleştiri Çağdaş ve etkin
  Hollandalı Dinler Tarihçi Jacques Waardenburg’dan gelmiştir. Ona göre “din”
  kavramı konusundaki cereyan eden tartışmalar, göründüğü kadar masum bir
  tartışma değildir. Waardenburg, din bilimcilerine din tanımı konusunda “daha
  şeffaf” olmalarını tavsiye eder. Ona göre din ve dinler hakkında günümüzde
  süren tartışmalar beşerin gerçeği araştırma azmini göstermektedir
  . Ancak bu
  çabalar ideolojik açıdan kullanıldığı zaman hakikati örtmek anlamına
  gelecektir. Onu bu düşünceye sevkeden bir takım önemli sorular vardır; bir
  şeyi, din diye bize bildiren şey nedir? Bu tanıma kim karar verir? Bu kararı
  almada hangi teorik işlemler etkin olmuştur? En önemlisi de bu kararı almada en
  önemli maddi iddialarımız nedir? Bu sorulara dürüst cevap verilememesi
  ideolojiyi gündeme taşıyacaktır. Buna ilave olarak Waardenburg’a göre din veya
  dinler hakkındaki bilgi, kendi doğal istikametinde sürmezse bu kelimeye daha
  kötü veya daha iyi yön verdiğini söyleyenler mutlaka çıkacaktır
  [65].

  Bütün
  bunların karşısında Dinler Tarihi’nin geleceği içinde din tanımlarının ne
  olacağı sorusu da sorulabilir. Gelecek bakış açısıyla Dinler Tarihi, din terimi
  gibi ne onunla yapılabilen ne de onsuz olunabilen bir kavramla yaşamaya ya
  mahkum olacak veya yeni ve bulunduğu ortamla tutarlı olan, geçmişi ve dinî
  gelenekleri inkar etmeyen bir tarzda onu tanımlayacaktır
  [66].
  Unutulmamalıdır ki din, ancak tanımlanabildiği kadarıyla bir gerçekliktir.
  Latince bir söylemle imprimatur secretum veritas mysterium (sırları
  istediğiniz kadar yayınlayın, gerçek esrarını korur) tabiri bunu gayet iyi ifade
  etmektedir. Yine din terim olarak tüm dinleri ve ortamları kuşatacak genişlikte
  olmalıdır. Aslında Dinler Tarihi’nin isminde ve kimliğinde yer alan bir terim
  olarak “din”, daima yeniliklere açık olacak şekilde genişletilmeli, sahip
  olduğu teolojik, hiyerofanik, metafizik, sosyolojik, antropolojik ve kognitif
  değerler korunarak ( ve tahrip edilmeden) tekrar yorumlanabilir. Böylece
  kelimenin geçmişte sahip olduğu içerik statik kalmayacak, belki içeriğin
  geliştirilmesi söz konusu olacaktır. Özetle din bilimi için din gibi özgün bir
  kavramı tanımlamak, onun sabit sınırlarını belirlemek ve onun mahiyetine zarar
  verecek şeylerden onu arındırmak temel metodolojik problemlerden birini
  oluşturmaya devam edecektir. Ancak bütün bunlara rağmen Dinler Tarihi, sahip olduğu
  geniş teorik açılım ve metot araçlarıyla “dini” anlama ve tanımlamada görev
  üstlenmeyi sürdürmek zorundadır.

   Forum saatı: B.e. Dek. 17, 2018 2:59 am