Azerbaycanca İlk Dinsiz Forum

Cesaretli Olun


  DİNLER TARİHİ’NDE ÇAĞDAŞ METODOLOJİK PROBLEMLER -4

  Paylaş

  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 72
  Kayıt tarihi : 25/09/09
  Nerden : Istanbul

  DİNLER TARİHİ’NDE ÇAĞDAŞ METODOLOJİK PROBLEMLER -4

  Yeni mövzu tarafından Admin Bir B. Sen. 27, 2009 4:31 pm

  D. Modernizm – Postmodernizm[102]

  Kelime
  olarak modern, “günümüze, çağa ait olan” demektir ve “eski ve geleneksel olana
  karşılığı, “çağdaşlığı ve yeniliği” ifade eder. Tarihçiler, filozoflar,
  edebiyat tenkitçileri, mimari teorisyenleri ve müzik bilimciler modern derken
  XX. Asrın ilk dönemlerinden günümüze kadar ki safhayı kastederler[103].  Batı
  kaynaklı modernlik düşüncesinin tarihi çıkış köklerinden biri de dinin
  eleştirilmesidir. Hatta XIX. yüzyılda Batı’daki bilimsel ve felsefi
  yaklaşımlara göre, dinler sadece sosyo-kültürel ve teknolojik gelişmeleri
  engelleyici değil aynı zamanda insanlık için tehlikeli olarak da
  nitelendirilmişlerdir[104].  Modernizmin
  din olgusuna ve dinî geleneklere yönelik olumsuz bakışı, Dinler Tarihi metodolojisini
  etkileyebilecek
  güçtedir. Söz gelişi Modernizmin tarihi köklerinden birinin
  dinin ve özellikle tüm kurumlarıyla geleneğin eleştirilmesine dayanması, dini
  ve kurumlarını ilerlemeye mani görmesi, onu kendi yörüngesinde işleyişinin en
  büyük engel sayması, dinin ferdî düşünce özgürlüğünü ve tartışma hakkını
  engellediğini, totaliter ve teokratik bir zihniyeti kamçıladığını ve tek tip
  insan ve tek tip toplum modeli oluşturduğunu ileri sürmesi onun dine karşı
  önemli olumsuz bakış
  açılarıdır. Bunun yanında modernizmin hayatın daima
  rasyonel unsurlarını ön plana çıkarmak isteyişi ve metafizik alanı dışlayarak
  fizik aleme vurgu yapmak istemesi, tüm dinleri bazen pozitivist bir yaklaşım
  altında bazen ortak bir din altında toplamak istemesi, dinin temellerini sarsacak
  kadar önemli değiştirici unsurlardır
  . Dahası modernizm, dinin kurumlarına
  alternatif olmak üzere, ondan daha anlamlı ve karizmatik bir yapı kuracağını
  vaat etmesi, dünya ile din alanlarının ayrı oluşunu vurgulayarak dini dünya
  hayatında doldurduğu alanlardan çekilmeye zorlaması ve onun yerine akıl, bilim
  ve teknik gibi çağa ait yenilikler ikame etmek istemesi ona alternatif
  olmaya çalışacağını
  göstermektedir
  [105].


  Çağdaş
  din bilimcisine göre “modern kişi” ise, genelde seküler, rasyonalist, insancıl,
  pasifize olmuş, alabildiğine açık fikirli ve özgürlüğüne düşkün kimsedir.
  Sonuçta modernistler, cemiyetin yapısı içindeki değişimleri bilinçteki
  değişimle birleştirerek aynı anda dinî inançlar ve pratikler üzerine uygulamayı
  ve onu modernleştirmeyi amaçlarlar. Bu durum çağdaş Dinler Tarihçi’nin gözünden
  asla kaçmamalıdır
  [106].
  Bütün bunları yaparken modernizm, ferdi etkileyen ve toplumun katmanlarına
  yayılmış olan geniş yelpaze içindeki kültürel tezahürleri, söz gelişi, mimari,
  sanat, literatür ve din konusundaki olağanüstülükleri içine sindirmiş ve
  onlarla yoğrulmuş olmayı arzu eder. Bizi ilgilendiren yönü, toplumun din
  anlayışına yönelik normatif kurallarla hareket etmeyen din bilimlerindeki
  etkisidir. Modern olmak ile din biliminin buluştuğu nokta burasıdır. Pek çok
  bilim adamı için dinî anlamda modernizm, özellikle XVII-XVIII. Asırlarda
  Avrupa’da ortaya çıkan din alanındaki gelişmelerin önemini vurgulamak ve bu
  çalışmaları teolojiden ayırmak üzere kullanılmış bir terimdir. “Modern Din
  Bilimi” terimi bunu ifade eder. Sonuçta modernizmin getirdiği akademik din
  çalışmaları, çağımızda dini etkileyen modernite ile ilgili en önemli somut
  gelişmelerin birer göstergesidir. Çağdaş din bilimci J. F. Wilson, din ile
  akademik uğraşan bir insanın, kendi metodolojisini tam olarak kurmak için
  öncelikle moderniteyi, içinde bulunduğu ve anlamaya çalıştığı yeni bir faktör
  olarak kabul etmesi gerektiğini savunur. Ona göre, din bilimcisinin
  görevi, öncelikle modern olanı anlamaya çalışmaktır; yoksa onu kucaklamak veya
  onu itmek gibi bir gayesi olamaz; zira bu iki uç, dine meydan okuyan bir
  tehdide boyun eğmek veya toplumun içinde yaşadığı ortamı iyi görememek gibi bir
  ikilem içine Dinler Tarihçisini çekecektir
  [107].


  Çağdaş
  Dinler Tarihçi Catherine Bell, daha ileri giderek, din bilimcisinin henüz çok
  berrak bir modernizm anlayışına sahip olamadığını ve bu konunun kesinlikle
  açığa çıkarılması gerektiğini savunur. Ona göre bazı modernistler din bilimini,
  kültürün yerini tam olarak belirlemekten kaçınan bir düşünce sistemi üzerine
  inşa etmek isteyebilirler. Bu durumda onlar için din, “kültürün içine tamamen
  batmış” bir düşünce sistemi olabilir. Buna dayanarak Bell, modern zaman içinde
  din biliminin konumu konusunda oldukça kötümserdir; ona göre modern din bilimi,
  hem rasyonel hem de ilerlemeci bilimsel düşünce sürecinde naiv bir işlev
  görmeye mahkum edilmektedir. Bu yüzden din bilimcisi modern bilimsel gücün
  yaklaşımlarına güven duymaya esir edilmiş olarak, haklılığı tam olarak ortaya
  çıkarılmamış bir şey hakkında objektif bir bilgiye ulaşmaya adeta
  zorlanmaktadır. Hatta bu düşünce sisteminde din üzerindeki rasyonel olmayan
  tesirler, dinî fenomenleri inceleyen söz konusu bilim için teolojik çatılar
  oluşturmak yerine onun altını oymak için varmış gibi gösterilmektedir. Çoğu
  zaman modernistler bazen bile bile din ile din bilimi arasındaki zıtlıkları,
  çatışma ve ihtilaf noktalarını körüklemektedirler. Bu durumda -din bilimi
  dahil- pek çok modern disiplinin altında siyasi amaçlı bilgi arayışı
  bulunabilmektedir. Bell, gene de dinin tarafsız olarak inceleneceği modern bir
  din biliminin kendi varlığının hayatiyetini ancak moderniteyi kabullenmekle ve
  onunla uyumlu çalışmakla koruyabileceğini iddia eder ve Din Bilimi’nde modern
  yaklaşımların iman merkezli veya tarafsız oluş gibi ikiye bölünmenin artık tükenmek
  üzere olduğunu ileri sürer. Zira ona göre modern dönemde din bilimi her türlü
  hegemonyacı unsurlardan arınmış olacaktır[108].  Amerikan
  Dinler Tarihçi Martin E. Marty ise eklektik bir tavırla Dinler Tarihi’nde
  modern olan şeyi
  , akademik olarak üniversitelerde bu disiplinin öğretilmesi
  olarak görür. Ona göre modernlik, dini doğrudan öğretmek onu eğitmek yerine,
  modern zaman içinde din hakkında normatif olmayan ve gerçek bir şeyler
  öğretmektir. Ona göre modern Dinler Tarihi’nde öne çıkan şey, aslında onun ilmi
  karakteri değil, aksine çağa uygun olarak, karma bir bilinç ve çok sesliliği
  sağlamasıdır
  [109].


  Benzer
  yaklaşımda olanlar için modernizm ile modern zamanlar aynı şeyi ifade edebilir.
  Bunlar için modern zamanın getirdiği yeniliklerle metodolojik açıdan daha sağlıklı
  bir teori kurmak isteyen Dinler Tarihi, daha ferdileşmek daha bağımsız olduğunu
  ve sonuçta daha fazla otonomiye sahip olduğunu ve normatif teolojilerden daha
  kesin çizgilerle ayrıştığını hissedebilir veya bunu arzu edebilir, buna
  karşılık modern olan yaklaşımlar da bu duruma olumlu yönde katkı sağlayabilir.
  Bu yaklaşımdakiler için modernitenin en önemli metodolojik katkısı belki budur.
  Bu yüzden Dinler Tarihi, modernitenin getirdiği rasyonellik ve objektiflik,
  yeniliğe açıklık, ilerlemeci ve gelişmeci olmak gibi olumlu katkılardan azami
  ölçüde faydalanmalı ve din/ dinler hakkındaki bilgilerini daha hızlı ve doğru
  olarak geliştirip güncelleyebilmelidir. Ancak bunu yaparken modernitenin meydan
  okuyacağı “dindeki anlamlara”, bilhassa da hayatın anlamı gibi önemli
  meselelere ve ana fenomenlerine yönelik olarak koruyucu metotlar
  geliştirmeli
  ve bu çalışmaları sırasında elde ettiği modern bilgilerin, dinin ana
  mesajlarına uyumlu oluşuna dikkat edilmelidir. Unutulmamalıdır ki günümüzde
  dinler, çoğunlukla “gelenek” olarak kabul görmekte ve kendilerine özgün kutsal
  tarihleriyle daima geçmişe ait önemli unsurları bulunmaktadır.  Bu
  gibi karşıtlıklara ve uyumlara rağmen büyük bir ihtimalle akademik bir disiplin
  olarak Dinler Tarihi ile seküler modernist anlayışlar arasındaki tartışmalar
  sürüp gidecektir. Ancak bu tartışmalar Dinler Tarihi’ni modern öncesi zamanlara
  geri götürmek için değil, aksine bilimsel çalışmaların gelişmesi için
  kullanılmalıdır. Zira bu disiplin, geleneklere tarihsel yaklaşan ender
  disiplinlerden biridir ve taşıdığı metotlar ve amaçladığı hedefler, çoğunlukla
  modernizmin hoşlanmadığı temel kavramlardan oluşur[110].  Postmodernizme
  gelince;
  bu kavram, mekan olarak Kuzey Amerika’da ortaya
  çıktığına inanılan ve geniş çaplı bir kültür gelişimi anlamında genel olarak
  Aydınlanmanın evrensel rasyonel prensiplerinin düşüşünü anlatmaya çalışan bir
  yaklaşımı ifade eder. Postmodernizm, geleneksel oluş ile modernizm arasındaki
  mücadele devam ederken özellikle modernizme karşı yeni bir marjinal hareket
  olarak ortaya çıkmıştır. Bazen modernizmin son safhası olduğu ileri sürülen
  postmodernlik, öncelikli rakibi olarak gördüğü modernizmin, artık yenilenmeye
  ihtiyacının olduğunu savunurken, geleneği ise kendi postmodernist düşüncenin
  yavaş yavaş kırılmaya başlayan içeriği olarak görmektedir. Ana gayesi
  modernizmin hakimiyetini kırmak olan bu akım, modernliğin, bilimin, bilim
  adamının, rasyonelliğin mutlak otoritesine karşı çıkmakta ve modernizmin
  bittiğini, tüm modern kurumları sorgulayarak açıkça ilan etmektedir. Ancak bunu
  yaparken de tüm modern kurumları kendisi için bir hazırlık araçları olarak
  görmekte, onları kapsamakta ve yeni belirleyeceği stratejiler için onları birer
  imkan olarak kullanmaktadır. Dahası postmodern yaklaşım, tüm evrensel
  söylemlerin terkedilmesini, somut araçların yerini soyut imajlara bırakmasını,
  tek düze fikirler yerine çok karmaşık ve çok yönlü ve çoğulcu fikirlerin hakim
  olmasını ister, hatta farklı kültürel unsurların alabildiğine bir arada
  bulunmasını savunur
  [111].


  Bazen
  yüksek modernizm olarak da görülen postmodern düşüncenin en önemli
  açmazı, bilimi baskın bir ideoloji olarak görmesi ve evrenselliği çağrıştıracak
  olan tüm teorileri ve tanımları reddetmesidir. Söz gelişi din evrensel bir
  olgudur
  cümlesinin postmodern bir anlamı yoktur. Ona göre global ve
  evrensellik iddiaları, tamamen modern düşüncenin eseridir. Onun yerine her
  milletin hatta etnik veya daha alt yerel grupların kendi fikirlerini ifade etme
  hakkı savunulmalıdır. Farklı kültürler ve dinî inançlar ile azınlıklar aynı
  toplumda kavgasız, tartışmasız, özgürce ve barışçıl bir ortamda yaşamalıdırlar.
  Aslında postmodernizm, sunduğu görüşlerinin tamamlanmamış olan modernlik
  projesinin son hali olduğunu savunur.  Böyle
  bir ortam içinde modern din biliminin hem teoloji ile hem de din olgusuyla
  güçlükle yürüyen ilişkileri çağdaş metodolojinin konusudur. Aynı şekilde
  modern-postmodern çatışmaları içinde dinlere yönelik akademik çalışmalar yapma
  işi yaklaşık 20 senedir tartışılmaktadır. Bu tartışmalardan geriye önemli ve
  izah edilmesi zor bir sorun kalmaktadır ki bu da geleneksel ve teolojik din
  kavramları ile postmodernizmin savunduğu din hakkındaki kavramların uzlaşma
  problemi. Bu birliktelik, bazen birleşip din bilimi için ortak bir düşman
  olabilirler. Ancak Dinler Tarihçi’nin gözüyle, geleneksel, modern ve postmodern
  din anlayışları genel olarak çağın bulunduğu ortam içinde birbirleriyle süratli
  bir şekilde ilişki içinde ve etkileşim içinde bulunmakta ve bu durum Dinler
  Tarihçisini zor durumda bırakabilmektedirler. Ancak geleneksel teoloji (bilhassa
  protestan teoloji) ile postmodern epistemoloji arasında tarihsel akrabalıklar
  bulunmaktadır ve Dinler Tarihçi bunun farkında olmalıdır[112].  Postmodernizmin
  bir diğer büyük açmazı da bu hareket içinde birden fazla yaklaşımnın
  bulunmasıdır. Bir başka değişle bir tek postmodern görüş yoktur pek çok
  postmodern görüş mevcuttur. Bir yaklaşım, bir önceki dönemi kendi döneminden
  iyice ayırt etmeyi isterken bazen bu akımda görüldüğü gibi dallanabilmektedir.
  Postmodernizm bunu yaparken tıpkı Rönesans döneminin akımlarının kendinden
  önceki dönemleri tümden “karanlık devirler” olarak görmesi veya Aydınlanma
  dönemi insanlarının eski dönemleri “cehalet ve hurafe çağları sayması” gibi pek
  çok yönden, kendi döneminden bir önceki dönemi ayırt etmek isteyecektir. Nitekim
  buna bağlı olarak bir çağdan öteki çağa ilerleme, postmodernizme göre lineer
  bir çizgidedir ve bazen teleolojik ve eskatolojik terimlerle bu çizgi ifade
  edilebilir. Hatta pek çok postmodernist, kendini “yeniçağcı” olarak
  nitelemekten gurur duymakta, çok azı, bu gibi öznel kavramları postmodern
  şartlara uygun görmemektedir. Ancak çoğunlukla onlar, kronolojik ve lineer bir
  ilerlemeyi ortak olarak savunmakta, post-endüstriyel, post-kapitaliz veya
  post-yapısal gibi eklerle (tıpkı yahudi-hıristiyan geleneğindeki “Sürgün
  Sonrası Dönem” terimi gibi) kendilerini daima en sona aitmiş gibi görmek
  isterler[113]  Postmodern
  yaklaşımlar, lengüistik ve hermönetik açıdan Dinler Tarihi’ne olumlu ve olumsuz
  yönde büyük etki edebilmektedirler. Bilhassa 1970’lerden beri devam eden aşırı
  kaygan postmodern hermönetik yaklaşımlar, fenomenoji başta olmak üzere hem
  beşeri hem de sosyal bilimlere büyük etkiler yapmıştır. Söz gelişi Hayden
  White’in çalışması[114]
  gibi bilginin anlatım metotlarına ve anlatımsal boyutuna ilgiyi artıran
  postmodernist eserler, aynı zamanda beşerî bilimlerde yorumlama ve anlama
  yaklaşımları üzerinde derin etkiler yapmışlardır. Yine Marshall Sahlin’in
  diyakronik kültür anlatımlarını konu edindiği antropolojiye dair çalışmaları[115]
  gibi romancı üslupla yazılmış, tarih konusunda canlı ve etkili eserler,
  postmodernizmin derin izlerini taşırlar. Ancak yine de bu çalışmaların çağdaş
  Dinler Tarihi için nasıl etki ettiği fazla berrak değildir. Sadece şu
  söylenebilir, bilhassa Batılı Dinler Tarihçilerin bu eserlere doğrudan ulaşması
  çok daha kolay gözükmektedir[116].  Nitekim
  Dinler Tarihçileri postmodernizm konusunda ciddi eleştiriler de kaleme
  almışlardır. Bunların en güzel örneği Amerikalı Dinler Tarihçi Huston Smith’in
  postmodernizme karşı cevap niteliğindeki makalesidir. O burada özetle
  postmodernizmin ontolojik aşkınlığı (söz gelişi kutsallığı) tam anlayamadığını
  söylemektedir[117].
  Ancak Dinler Tarihçiler, postmodernizm ile din ilişkisine yönelik çalışmalar
  yaptıkları zaman, tarihsel açıdan bu akımın doğrudan protestan Hıristiyanlık ve
  Aydınlanma dönemiyle yakın ilişkisini hemen kavrayacaklardır. Gene de
  bilmeliyiz ki tıpkı bir ilacın hem yan etkisinin hem de iyileştirici etkisinin
  bulunması gibi postmodernizmin de çift yönlü etkisini, onun öncelikle din,
  kültür ve tarih konusundaki fikirlerine iyice bakarak ve ayıklayarak
  öğrenebiliriz. Bu konuda Dinler Tarihçisine önemli sorumluluklar yüklenmektedir[118].  Nitekim
  günümüzde Dinler Tarihçiler, diğer din bilimleri gibi bu disiplinin de var
  oluşu açısından Avrupa’daki Aydınlanma’nın etkisinde gelişen, söz gelişi
  pozitivizm, romantizm ve idealizm gibi akımlara çok şey borçlu olduğunun
  bilincindedirler. Ancak postmodernizm, beslendiği akımları da olarak şiddetle
  eleştirmesine rağmen, pek çok yönden baskın bir akademik ve kültürel
  moda
  olduğu için ve oldukça farklı ve yok edici parametrelere sahip olduğu
  için günümüzde dinin temellerini ve tabii ki Dinler Tarihi’nin tarihsel açıdan
  çok iyi kurulmuş ana çatısına meydan okuyan ve onu tehdit eden yaklaşımların en
  başında gelmektedir. Ancak şu unutulmamalıdır ki postmodernizmin bu kaypak ve
  dağıtıcı etkilerinin yanı sıra din konusunu güncellemek adına ve dinin yerini
  yeniden belirlemek konusunda yeni imkanları da karşımıza çıkarabilir. Söz
  gelişi, postmodernizmin modernizme ait ferdiyetçiliği, ben-merkezli
  sübjektiflik olarak eleştirmesi ve yine bilimsel, ampirik ve pozitivist
  epistemolojileri şiddetle kınaması, insanoğlunun hem kutsallıkla ilişkisine hem
  de bunun sosyolojik açılımlarına yeni anlayışlar getirebilir. Onun yaptığı
  tenkitler, aynı zamanda karşılıklı daha yakın bağlar içinde, toplumsal,
  ekolojik ve manevi boyutlar sağlamış, insanın yeryüzü ve kozmos içindeki yerine
  yönelik yeni yorumlamalar bahşetmiştir. Yine insan, bu akımla birlikte var
  oluşunun gelişmeci bir süreç içinde olduğunu kavramış ve bu yüzden de hayatın
  kutsal oluşuna yönelik bilince daha fazla önem vererek kendisini barındıran
  doğaya ve mahalli çevreye saygı duyması gerektiğini anlamıştır. Sonuçta
  postmodernizm ile birlikte, ferdin hayatındaki dinî boyutun anlaşılması, dinin çok
  yönlü pratiğinin sağlanması ve betimlenmesinin yanında dinî hayatın izah
  edilmesine yönelik en son yöntemlerin geliştirilmesi mümkün olmuştur. Bu gibi
  fırsatlar, din bilimcisini bu yöntemleri ya metodolojik çalışmalarda kullanmaya
  ya da onlara karşı kayıtsız kalma gibi ikili bir girdaba itmiştir
  [119].


  Çağdaş
  Dinler Tarihçi Waardenburg, Günümüz Dünyasında Din Bilimi adlı
  makalesinde, araştırıcı ile onun kendi bilimsel konusu arasında çalışan, yeni
  metot ve teorilere dayalı çağdaş bir yeterliliğin olması gerektiğini ileri
  sürmüştü. Ona göre, günümüz dünyasında önemli bir karakteristik olarak daha
  önce hiç görülmemiş yoğunlukta ve biçimde insanların “gerçeklerine” ve insanlar
  arasındaki “ilişkilere” ilgi duyulmaktadır. Yine ona göre din hakkındaki çağdaş
  bilgimizin şahıslardan soyutlayıcı karakteri, gittikçe ve yavaş yavaş günümüzün
  karmaşık beşer ilişkileri ve hülyaları karşısında bilişsel engele dönüşmeye
  başlamıştır ve bunun önlemi vakit geçirilmeden alınmak zorundadır
  [120].


  Bu
  durumda çağdaş Dinler Tarihçi, şunu bilmelidir ki postmodernizmin dine meydan
  okuması bu kadarla sınırlı değildir; onun meydan okuması aynı zamanda,
  geçmişten ayrı olarak farklı cinsiyetlere bakış açılarıyla, değişik dinler
  arasındaki yakın ilişkilere özellikle karşılıklı sıcak beşeri ilişkiler olarak
  diyaloğa ilgi göstermesi boyutuyla, dinler arasındaki gittikçe yaygınlaşan
  ruhani ve karmaşık yeni hareketlere imkan sağlamasıyla, sarmal kültürler arası
  işbirliklerini teşvik etmesiyle ve son olarak daha fazla seküler bağlama vurgu
  yapmasıyla daima dinamik olacaktır. Postmodernizmin gelişmesiyle birlikte
  epistemolojik yaklaşımlarda da önemli değişimler ortaya çıkmıştır. Söz gelişi
  bu akımın öngördüğü epistemolojik çatıya göre, günümüzdeki eğitici kurum ve
  unsurlar, moderniteye ait batıl objektivite ve “değerli oluş/tarafsızlık” gibi
  varlığı ve konumu insan hayatına “zararlı” bilgi perspektiflerinden
  beslenmektedirler, bu yüzden yenilenmeye ihtiyaç duymaktadırlar[121].


  Neticede
  modernizm, geleneği sorgulayarak, ona karşı çıkarak, bazen tahrip ederek veya
  değiştirmeye çabalayarak hareket ederken postmodernizm etnik, lokal, ekolojik
  açıdan çok daha fazla partiküllere bölünmüş din anlayışına “hayır”
  demeyecektir. Çağdaş Dinler Tarihini zorlayacak özgün modern ve post modern
  konular arasında din-kültür, din-sanat, din-estetik, din- alt gruplar gibi
  karşılaşmalar ile naiv ve daha düşük halk inançları elit kesimin din
  anlayışları, hatta yeni eklektik veya sentezci akımların ortaya çıkışına meydan
  verecek değişimler sayılabilir. Ancak şu var ki postmodernizm, yeni otorite
  parametrelerine sahip olarak çok farklı söylemlerle din bilimi sahasına hem
  olumlu hem de olumsuz etki etmesine rağmen, akademi çevrelerinde hala nispi
  olarak kabul ve geçerlilik kazanmış değildir.

   Forum saatı: B.e. Dek. 17, 2018 3:03 am