Azerbaycanca İlk Dinsiz Forum

Cesaretli Olun


  DİNLER TARİHİ’NDE ÇAĞDAŞ METODOLOJİK PROBLEMLER-5

  Paylaş

  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 72
  Kayıt tarihi : 25/09/09
  Nerden : Istanbul

  DİNLER TARİHİ’NDE ÇAĞDAŞ METODOLOJİK PROBLEMLER-5

  Yeni mövzu tarafından Admin Bir B. Sen. 27, 2009 4:33 pm

  E. Sömürgecilik Sonrası (Post-Colonialism)[122]
  Basit
  bir tanımla sömürgecilik, askeri ve siyasi güç kullanarak, ekonomik açıdan
  hammadde ve ucuz işgücü kazanılabilecek yabancı bir toprağa girmek ve buna
  uygun şartları yaratıp bu durumun idamesi için çaba göstermektir. Bu terim,
  aynı zamanda yabancı işgal güçleri ile yerli halklar arasında sürekli artarak
  devam eden sömürgeci güçler lehine kültürler arası alışverişi, etkileşimi ve
  karşılaşmaları da içerecektir[123].  Dinlere
  yönelik sömürgeci tavırların izleri sömürgeciliğin etkin olduğu yıllara kadar
  gider. Söz gelişi 1847’de İngiliz teolog Frederick Denison Maurice, The
  Religions of World
  (Dünya Dinleri) adlı çalışmasında dinlerle ilgilenen
  akademik bir disiplinin, öncelikle öteki ülkelerle ticaret işine girişen,
  onları fetheden veya onları hakimiyeti altına almak ve bu hakimiyetini
  sürdürmek isteyen bir ulus için yararlı olacağını açık bir dille belirtmişti
  [124].


  Daha
  yakın bir dönemde (1958), Amerikan Dinler Tarihçi Huston Smith, The
  Religions of Man (İnsan’ın Dinleri)
  adlı eserinde Amerikan Hava
  Kuvvetleri’ne özel olarak verdiği Dinler Tarihi konferansları dizisinin çok
  yararlı olacağını umduğunu zira bu tür bilgilendirmelerin bir gün önemli
  işlevler göreceğini belirtir. Söz gelişi ona göre belki ileride, incelemekte
  oldukları kavimler veya onların güçleri, Amerika için müttefik veya düşman veya
  askeri işgal unsurları olabilecektir
  [125]


  Günümüzde
  pek çok alanda olduğu gibi din bilimleri alanında da çoğunlukla antropolojik
  araştırmalarla üretilen din hakkındaki Batı menşeli bilgilerin, sömürgeci
  güçlerle yakın ilişki içinde olduğu ileri sürülmektedir. Söz gelişi Ortadoğu
  kökenli Edward Said, 1978’de yazdığı ve 1993’e kadar pek çok baskısı yapılan Orientalism
  (Şarkıyatçılık)
  adlı eleştirel eserinde, sömürgecilik ve sömürgecilik
  sonrası dönemlerde sosyal ve kültürel antropologlar başta olmak üzere batılı
  bilim adamlarının oynadıkları etkin rolleri geniş olarak anlatmaktaydı. Ona
  göre Oryantalizm, Batı kaynaklı metinlerdeki basit Doğu algısı değildir. Aksine
  bu sömürgeci bir ideolojidir ve daha çok, Batılılara ait Doğu hakkındaki
  jeopolitik bir bilincin, estetiksel, bilimsel, ekonomik, sosyolojik, tarihsel
  ve felsefi metinler içinde yayılmasıdır
  [126].


  Aynı
  şey tarih için de düşünülebilir; söz gelişi sömürgeci güçler için sömürülen
  topraklardaki insanların/kavimlerin yerel tarihleri hakkında sağlıklı bilgi
  olmaksızın, o topraklarda tutunmak imkansızdı. Bu yüzden sömürgecinin
  arzuladığı kognitif yapı, “tebaa/hizmetkar olma, hatta sömürgeciliğe uygun
  olarak hayatı anlamlandırma ve sömürgeci gücün o topraklarda istikrarı” olarak
  belirlenmişti. Sonuçta sömürgeci güçler için bu konuları tahlil edecek yeni
  akademik metotlara ihtiyaç vardı[127].  Avrupa
  sömürgeciliği sadece İngiltere[128]
  ile sınırlı değildir, İspanya, Hollanda, Fransa, İtalya, İskandinavya ülkeleri
  de muhtelif dönem ve yerlerde sömürgeciliği yürütmüş ve bunu küresel bir
  fenomen haline getirmişti. Sömürgeciliğe fayda sağlayacak çalışmalar listesinin
  en başında, tarih, etnografya, antropoloji gibi doğrudan “yerel halkların
  kimliğini merak eden ve bu konuda sömürgecilerin merakını gideren” çalışmalar
  olmuştur. Tabii olarak Amerika yerlileri, Afrika, Ortadoğu, Güney Asya, Doğu
  Asya ve Büyük Okyanus gibi bölgelerdeki insanların dinleri, inanç kültleri de
  sömürgeciliğin meraklandığı alanlardı. Dinler Tarihi’nin sömürge ve sömürge sonrası
  dönemlerdeki durumu ile gelecekle ilgili kaygıları, metodoloji çalışan Dinler
  Tarihçiler için önemli bir fenomen olmuştur.  Biraz
  daha somut bir ifadeyle Dinler Tarihi geçen bir buçuk asır içinde bazı dönemler
  sömürgeci devletlerin milli politikasına hizmet etmek gayesiyle kullanılmıştı.
  Söz gelişi bu devirlerde disiplin, mahalli kültürleri “tanımak, yararlanmak ve
  kontrol altında tutmak”gayesiyle siyasi ve tarihsel hak iddia eden güçler
  tarafından nüfuz altına alınmak istenmiştir. Bu etkileri dönemin Dinler
  Tarihçilerinin çalışmalarında açıkça görmek mümkündür. Söz gelişi; İngiliz
  Dinler Tarihçiler, klasikler ile Doğu ve Afrika dinleri çalışmalarına, Fransız
  Dinler Tarihçiler, Afrika dinleri ve klasiklere, İtalyan Dinler Tarihçiler,
  klasik döneme, Alman Dinler Tarihçiler, Asya ve Yakın Doğu araştırmalarına,
  Hollandalılar, Endonezya ve Afrika dinlerine, Danimarkalı ve İsveç Dinler
  Tarihçileri, Yakın Doğu ve Asya dinlerine yönelmişlerdi[129].  Daha
  öznelleştirirsek Dinler Tarihi bağlamında ilk dönemin kendini sömürgecilikten
  arındırdığı tam olarak söylenemez. Nitekim Friedrich Max Müller (Ö. 1900)’in
  modern Dinler Tarihi disiplininin kurucusu olarak 1870 yılında verdiği bir
  konferansta İngiliz sömürgecilik ve emperyalizm kültürünün kendi akademik din
  çalışmalarına maddi ve manevi destek olduğunu açıkça itiraf eder. Dahası
  Mukayeseli Din Bilimi’ni geliştirirken Müller, diğer teorisyenlerle
  [130]
  birlikte hareket ederek İngiliz sömürge merkezleriyle taşradaki sömürge
  toprakları arasındaki uzaklık ve farklılıkların giderilmesi ve ilkel
  dönemlerdeki ataların karakteristiklerini yerinden görülmesi için
  çalıştıklarını
  açık bir şekilde söyler
  [131].
  Hatta Müller, biraz daha ileri giderek “böl ve yönet” (divide et
  impera) şeklindeki Latinlerin
  sözünü Dinler Tarihi’ne uygulamaktan çekinmez
  ve onu “tasnif et ve fethet” (classify and conquer) şekline dönüştürür[132].
  Zaten Müller, başta Rig Veda’nın İngilizce edisyonu için gerekli finansman
  kaynağı olmak üzere Hint kültürel mirası konusundaki uzmanlığının maddi
  desteğini, sömürgeci Doğu Hint Şirket’ine (East India Company) borçlu olduğunu
  açıklamaktadır. Buna ilave olarak o, din ile ilgili teoriler için gerekli
  “hammaddelerin” sömürgelerden gelmesi gerektiğini söylerken
  [133]
  aslında toplanan bu malzemelerin “metropolitan” merkezlere taşınıp buralarda
  emperyalist amaçlı din çalışmaları yararına kullanılmak üzere işlenip
  teorileştirilmesi gerektiğini anlatmaktadır.  Bu
  bakımdan pek çok çağdaş Dinler Tarihçisine göre Müller ile beraber dönemin bir
  çok bilim adamı, sömürgecilik bağlamında “fazla masum” değildir. Hatta onlara
  göre bu bilim adamları, mukayese metodunu öncelikle “taşradan” gelen ve farklı,
  exotik ve “vahşi dünya” olarak değerlendirilen yabancı yerlere ait bilgiler
  için kullanmaktaydılar ve bunu yaparken de dinin kaynağı konusunda dönemin baskın
  teorisi, evrim anlayışına göre hareket ediyorlardı[134].  Sömürgeciler
  ile din bilimleri arasındaki ilişki özellikle çağdaş Dinler Tarihçilerin
  dikkatinden kaçamayacak ölçüde derindir. Özellikle Amerikan kökenli din
  bilginleri, eski dönem sömürgecilik konusunda Avrupalı meslektaşlarının daha
  özeleştirili davranması gerektiğini ve bunun gerçek bilimsel çaba olacağını
  belirtirler. Bunun yanında Avrupalılara ait din bilimlerinde muhtemel ileri
  sömürgecilik teorileri (post-colonial theories), metodolojik sorun olarak
  önemli din bilimi dergilerini meşgul etmektedir. Söz gelişi çağdaş bazı Dinler
  Tarihçiler, söz konusu modern sömürgecilik döneminde baskın kültürün etkisi
  altında melezleşen pasif kültürlerin oluştuğunu ve melez yerel kültür ile üstün
  ve baskın olan kültür arasında senkretik bir durumun ortaya çıktığını ileri
  sürerler
  [135]. Melezleşen
  kültür
  terimi, karmaşık bir din anlayışını akla getirse de aslında dinî
  açıdan zihinsel sömürgeciliği ima eden bir kelimedir. Çağdaş Dinler
  Tarihçi David Chidester, ileri sömürgecilik zihniyetinin, baskı altındaki yerel
  kültürlere yönelik olarak din olgusu yeniden tanımlamak istediğini ve onu
  alabildiğine açık ama söylem, pratik yarar ve sosyal stratejiler bakımından
  baskın kültüre doğru kayan bir şekle sokmaya çalıştığını, böylece sömürülecek
  dindar kitlenin karmaşık ve çok kültürlü bir dünya içine sokulmak istendiğini
  iddia etmektedir
  [136].


  İleri
  sömürgecilik eleştirilerine muhatap olmamak için çağdaş Dinler Tarihi, hem
  küresel hem de mahalli anlamda “özgün bir alem” içinde kendine yön vermek
  zorunda olduğundan, günümüzün karmaşık kültür ve dinî yapıları içinde dengesini
  korumak ve gelecekteki yönünü belirlemek için yeni bilişsel haritalara
  (cognitive mapping) ihtiyaç duyacaktır. Zira Dinler Tarihi’nin yeni metodolojik
  çalışma alanlarından bazısı, geleneksel dini araştırırken bazısı ise
  dindarların tüm maddi ve manevi yönlerini, öznellik-sübjektiflik ikilemlerini,
  sürekli karşılaşmalar ve değişimler içindeki modern dönemi yaşamaya anlamaya ve
  yorumlamaya çalışmaktadır
  [137].
  Dinler Tarihi, bir kimlik ve farklılık bilimi olarak çeşitli dinleri ve somut
  olarak dindarların hayat görüşlerini incelediği için ileri dönem
  sömürgeciliğin (post-colonialism) meydan okumasına karşı dikkatli olmak ve
  kendi stratejisini, insanın doğasına ait hassas temas noktalarına uygun olacak
  şekilde yeniden belirlemek zorundadır.  Ancak
  bunu yaparken şu unutulmamalıdır; üçüncü dünya ülkelerindeki Dinler Tarihçiler,
  -belki kendilerince haklı olarak-dinleri hakkında eserler kaleme alan eski
  sömürgeci ülkelerdeki bazı Dinler Tarihçilerini metodolojik açıdan sömürgecilik
  dönemini sürdürmekle, hatta yeni bir sömürgeciliği çağrıştıracak şekilde
  dinleri hakkında kurgusal veya masa başı bilgiler vermekle suçlayabilirler[138].


  F. İdeoloji[139]

  Bir
  yaklaşım kategorisi olarak ideoloji, baskın bir siyasi gündeme sahip olan ve
  kendi görüşleri etrafında birleştirici, evrenselleştirici, meşru kılıcı,
  rasyonelleştirici ve doğallaştırıcı bir kavram şeklinde tanımlanır. İdeoloji,
  muhtelif sosyal ve tarihsel farklılıkları en aza indirgemek ve homojenlik
  sağlamak için vardır[140].  Bu
  bağlamda metodolojik açıdan ideolojiyi şu şekilde kısımlara ayırabiliriz; Din
  –ideoloji ilişkisi, Dinler-ideoloji ilişkisi ve Dinler Tarihi-ideoloji
  ilişkisi.  Tarihçesi
  açısından ideoloji, modern bir sosyal bilimler kavramı olup, Dinler Tarihçi’nin
  kendi konteksine bağlı niyetini ortaya çıkaran en önemli kelimedir. Bir düşünce
  tarzı, bir hayat görüşü ve siyasi bir hareket alanı olarak ideolojiyi aynı
  zamanda bir kategori şeklinde 1789 Fransız Devrimi’ne kadar götürenler bulunur.
  Fransız filozoflar kendi yeni bilimleri için kullanmak isterlerken I.
  Napoleon’un müdahalesiyle kelime siyasal ve kamusal bir ilişkilendirmeyle
  sınırlı kalmış[141],
  kelime orijinal felsefi anlamını kaybetmiş ve polemik bir slogan haline
  dönüşmüştür. Söz gelişi Marx ve Engel, ideoloji kelimesini benimsemiş ve
  günümüz anlamına onu çekmişlerdir[142].  Kavramı
  eleştirenlere göre ideoloji, gerçeklikle uyum içinde olmamak demektir.
  Buna göre tüm metafizik ve teolojik iddialar, gerçeklikle bir uyumsuzluk içindedir
  ve dolayısıyla ideolojiye aittir. Zira bu iddialar, kendi sübjektif değer
  yargılarını, objektif bir ortamda izah ederken toptan yitirirler. Aslında
  kelime nötr anlama daha uygundur ve kelimenin kökü de bunu göstermektedir
  (ideos+logos= fikirler bilimi). Ancak bu anlamı geliştiren bir düşünür ne yazık
  ki yoktur. İdeolojiye olumlu yönde anlam yüklemeye çalışan ve onu Dinler Tarihi
  için bir araç olarak kullanmak isteyen Çağdaş Dinler Tarihçi Kurt Rudolph
  ideolojiyi, tarihsel açıdan teşekkül ettirilen ve özel, belli bir dünya
  görüşüne dayandırılan ve beşer düşüncelerini, algılarını ve tavırlarını
  etkilemeye ve sabitlemeye çalışan beşeri kavramlar bütünü
  olarak tanımlar
  [143]


  Rudolph,
  Chicago Üniversitesi’nde verdiği Haskell Konferanslar dizisinde Dinler Tarihi’nde
  metodolojik bir sorun olarak ideoloji sonuna değinmiş ve günümüz sosyal
  bilimlerinde hakim bir ideolojiler kritiğinden (ideologiekritik)
  bahsetmiştir. Rudolph, bu yaklaşımla, teorik ve mantıksal bir ideolojiler
  tenkitini öne sürmektedir. Ona göre felsefi, sosyolojik, tarihsel ve siyasi
  ideoloji kritiği yaklaşımları bulunabilir. Bunlar bazen iç içe de girmiş
  olabilirler. Dinler Tarihi, bu ideoloji kritik türlerinden en fazla sosyolojik
  ve tarihsel olanlarla birlikte anılabilir. Böyle bir kritik, tarihsel ve
  filolojik açıdan kaynak ve geleneklerin
  kritiğini de beraberinde getirecektir. İdeolojiler kritiği, bu bakımdan
  dinlerin kritiği anlamını da taşıyacaktır. Ancak bunu yaparken dinî geleneği
  siyasi saiklerden arındırma görevi, Dinler Tarihi’ne yüklenmemelidir
  [144].


  Rudolph’a
  göre, tarihçesi açısından ideoloji terimi ilk defa felsefe, sosyoloji, sanat
  tarihi ve edebiyatta geliştirilmiş ve bu alanlara önemli metot katkısı
  sağlamıştır. Ancak Dinler Tarihi böyle bir tenkitten yoksundur. Ona göre bunun
  başlıca sebebi, disiplinin kendine özgü tarih ve metoduna dayanmaktadır. Ancak
  artık bu disiplin için de bir ideolojiler kritiğinin kurulmasının vakti
  gelmiştir ve böyle bir disiplin sadece bilimsel bir bakış açısı sağlamayacak
  aynı zamanda siyaset ve sosyal gerçeklikle ilgili sorunlara da önemli çözümler
  sağlayabilecektir[145].  Rudolph,
  öncelikle din ile ideoloji arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışır. Ona
  göre “din” kelimesi öncelikle tekil olarak anlaşılmalıdır. Bu bağlamda dinlerin
  tarihi, bir anlamda dinî olguya ait ideolojiler tarihi olarak
  algılanabilir. Yine ona göre gerçekte din, kısmen belli bir ideoloji altında
  tasnif edilebildiğinden, dinî ideoloji, çoğu kez dinin tek ama önemli bir
  boyutunu oluşturacaktır
  [146].
  Rudolph’a göre, din, aynı zamanda dindarına ideolojik açıdan tenkitçi bir
  bilinçliliği aşılar. Dinî tarih içinde kritiği öne çıkaran dinlerden
  bahsedilebilir. Söz gelişi Akhenaton’un dinî devrimi, gizemli kültler ve
  Zerdüş’ün tutumu gibi. Hatta Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm gibi kitap
  sahibi dinler, kendi kritiğini kendi bünyesinde ve acımasızca yapar
  [147].


  Sonuç
  olarak Rudolph, Dinler Tarihi’nin ideolojik açıdan tenkide tabii tutabileceği
  beş alana sahip olduğunu belirtir; a. Dinî geleneklerin kritiği; bu alan tüm
  dinî-tarihsel araştırmaların içkin alanıdır ve bu yüzden geçmişten daha
  etkindir. Bu alan, daha yoğun ve aktif olarak kritiğe tabii tutulmalıdır. b.
  Din dışındaki gelenek unsurlarının tenkit edilme işi, çağdaş dinlerin kendini
  anlamasına yardımcı olabilir. c. Dinler Tarihi, din-siyaset ilişkisinin
  yakınlığını ve sürekliliğini tenkit edebilir. d. Dinler Tarihi, din- ekonomi,
  din-sosyal yapı, din-eskatoloji konularına yönelik kavramların kullanılma
  biçimlerini tenkit edebilir veya onların anlamlandırılmasına yönelik yeni
  teorik bakış açıları kazanabilir. e. Dinler Tarihi, ideolojik kritik yaklaşımı
  ile sahte dindarlara, kripto-dindar akımlara hatta gizli dinî akımlara
  yönelecek şekilde kendi odağını genişletebilir. Çünkü sadece tarihsel mukayese
  metoduyla bu akımlar incelenemezler, onlar ancak ideolojik söylemleriyle
  anlaşılabilirler. Hatta bu kritik yaklaşımı, buralarda yaşayan sıradan
  insanlara kendi geleneklerine yönelik yeni, kritiksel ve yeniden yorumlanmayı
  isteyen yaklaşımlar geliştirmesine yardım edebilecek ve kendi geleneğini daha
  iyi kavramasını kolaylaştırabilecektir[148].  Rudolph’un
  önerisiyle Dinler Tarihi içinde bir ideoloji kritiği biliminin ikamesi
  yoluyla dinleri bulunduğu çevreye ait ideolojiler olarak anlamaya çabalamak,
  öncelikle Dinler Tarihi’ni özgürleştirebilir ve hemen göze çarpan bir unsur
  olarak dinlerin cemiyet içindeki rollerini ve kavram olarak onun anlamını
  bulmamızı daha etkin olarak kolaylaştırabilir
  [149].
  Bunun yanında karşılıklı önyargıların ve yanlış anlamaların ortadan
  kaldırılması ancak dinî ikrarların veya geleneklerin tenkite açık bir şekilde
  rölativize edilmesiyle mümkün olacağından ideolojik tenkit devreye girmelidir.
  Bu yüzden metodolojik açıdan Dinler Tarihi’ne dayanan özgün ideolojiler
  kritiği gibi bir disiplin
  , tüm insanların müşterek geleceği için olumlu bir
  uğraş alanı olabilir
  [150].


  Çağdaş
  Din Fenomenoloğu Richard Kearney, dinler bağlamında ideolojinin amacını, din
  hakkındaki gerçek kullanımların tam olarak sağlanması ve onun ideolojik
  suiistimallerinin önüne geçilmesi olarak açıklar. O, ideolojiyi Dinler
  Tarihçi’nin teorik ve metodolojik gerçekliğe ulaşmasına yardımcı olacak bir
  vasıta olarak zaruri görür[151].Aslında
  bir dine “dışardan” yaklaşmak çok önemli bir din bilimi problemidir. Çünkü
  incelediği dine samimiyetle inanandan farklı bir çevreden bakmaktadır. Zaten
  din bilimlerinin terminolojisi tartışmalara açık, normatif değer yargılarını ve
  ön kabulleri yansıtmaya oldukça müsait görünmektedir. Bu bağlamda ideolojiye
  saplanmak, bazıları için kaçınılmaz bir olay gibi görünebilir. Zaten Dinler
  Tarihi dahil din bilimlerinin doğuş dönemlerinde evrimci, pozitivist fikirler
  yaygın idi. Özellikle evrimciler, dinleri, tarihsel, coğrafî ve kültürel
  bakımdan tasnif ederken kendi zihniyetlerine uygun terimlerle sistematize
  ediyorlardı[152].  Bunun
  yanında ideolojiyi olumsuz anlamda ele alan Dinler Tarihçiler de vardır.
  Söz gelişi Kuzey Amerika Dinler Tarihi
  Cemiyet Başkanı ve IAHR’nin muhasebeden sorumlu yönetim kurulu üyesi
  Gary Lease’e göre ideoloji, teori ile pratik veya fikir ile gerçeklik arasındaki mevcut boşluğu
  öngörür. Dinler Tarihi bağlamında ideoloji kavramı ise, Dinler Tarihçi’nin
  zihninde oluşan kendine özgün illüzyon formuna işaret edecektir. Bu illüzyon
  öyle bir inançtır ki fikirlerin, beşer siyasetinde ve tarihinde başlıca unsur
  olduğuna kanidir. Lease’e göre mantıksal imkanına rağmen ideoloji kavramı,
  disiplin için hala çok sorunludur.
  [153].
  Zira Lease için Dinler Tarihi’nin temel alanı olan din, iki önemli açılıma
  sahiptir; bir dini yaşamak ve bir dini araştırmak. İki yaklaşım biçiminden
  birini uygularken, eğer din kavramını bir ideoloji olarak ele almış olsak, o
  zaman hem çağdaş hem de gelecekteki Dinler Tarihi çalışmaları için olumlu veya
  olumsuz önemli istikamet kaynakları önümüze çıkacaktır; mesela dinlerin doğal
  tarihi ile din ile hukuk veya din ile siyaset arasındaki etkileşimin izini
  sürmek ve sonuçta biyolojik bir alan içinde din teorisini ortaya koymak bu
  istikametten sadece biridir. Aslında bir dinin tabii tarihi, diğer din
  mensupları için asla objektif bir gerçeklik değildir. Aksine bu tarih, öteki
  kişi için objektif açıdan incelenmesi gereken, “sıradan” bir tarih ve
  “iddialardan” ibarettir. Bunun bilincinde olan gerçek bir Dinler Tarihi, şunu
  peşinen kabul edecektir; gerçeklik tercihi, diğer nispi gerçekler üzerinde
  baskı kuracak bir hegemonyayı asla kabul etmeyecektir. Bu yüzden ideoloji
  olarak dayatılmak istenen bir din bilimi, belli bir dinin veya soyut bir din
  olgusunun gerçekliğine tam şahitlikte bulunamaz
  [154].


  Çağdaş
  Dinler Tarihçiler bazı meslektaşlarını, olumsuz anlamda ideolojik davranmakla
  itham edebilmektedirler. Hatta ideolojik bir ayırım olarak Dinler Tarihçileri
  arasında mahalli ve yerli olmak (indigenous) ile küresel olmak (homogenious),
  çağdaş bir metodolojik tartışma olarak sürerken, özellikle Dinler
  Tarihçileri’nin kendi milliyetlerini öne çıkaran durumlarda ideolojik
  eleştiriler yükselebilmektedir. Bu bağlamda Dinler Tarihçi, bazen tartışmanın
  odağında olma veya eleştiren olma [içerden/dışardan (insider/outsider) olma]
  statüsünü de kazanabilmektedir. Söz gelişi klasik dönemde Max Müller’in Aryan
  ırkının üstünlüğünü savunduğu iddiası veya Heindrick Frick’in Nazi Öğretmenler
  Birliği ve Nazi SS üyesi olduğu veyahut Georg Dumezil’in Nazi şovenizmini
  benimsediği gibi suçlamalar hala ideolojik ajanda içinde sıcaklığını
  korumaktadır. Günümüzde ise en canlı örnek, Eliade’nin, eserlerinde Romanya
  arka planında ideolojik davranmakla itham edilmesidir. Eliade’ye yönelik
  ithamları açmak istediğimizde, onun suçlandığı ideolojiler arasında Romanya
  milliyetçiliğine dair görüşlerinin başta geldiğini görürüz. Mesela Eliade, bir
  milletin özünü, öncelikli olarak entelektüel elit tabakanın ve reçberlerin
  oluşturduğunu ileri sürmektedir. Ona göre birinci tabaka (elit), kültür yaratma
  ( söz gelişi roman ve müzik ) yeteneğine bağlı olarak bu işi yaparken, ikinci
  (reçber) tabaka, arkaik değerleri modern zamanlara taşıma yeteneğiyle bunu
  başarır
  [155].
  Russell McCutcheon gibi bazı Çağdaş Dinler Tarihçiler
  [156],
  bu veya benzeri cümlelerini fazlaca ideolojik bulduklarını söylerler.
  McCutcheon’a göre Eliade’nin de içinde bulunduğu bir grup Dinler Tarihçi, din
  konusunda olduğu gibi pek çok olgu konusunda görüşlerini açıklarken, onları
  kendi kişisel sosyal kimlik ve statülerinin gelişim süreci için ele
  almaktadırlar
  [157].
  Eliade’nin Chicago Üniversitesi’ndeki haleflerinden olan Jonathan Z. Smith ise
  onun metodolojisini ideoloji içine tamamen gömülmüş bir yaklaşım olarak
  tanımlar. Ona göre Eliade metodolojisi, oldukça fazla romantik ve neoplatonik
  idealizm unsurları da taşır. Bu metodolojinin en önemli yönü, Dinler
  Tarihi’nden tarihsel unsurları dışlamaktır
  [158].


  Dinler
  Tarihçilerin ideolojiyle suçlanmaları bu kadarla sınırlı değildir. Özellikle
  Komünizmin hakim olduğu dönemlerde Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa
  ülkelerindeki pek çok meslektaşımız Dinler Tarihi’ni bilimsel ateizm
  yaklaşımıyla ve kilisenin yokedilmesine dayanan ideolojik bir anlayışla ele
  almaktaydılar. Hatta Berlin Duvarının yıkılmasından sonra pek çok Doğu Alman
  Dinler Tarihçi, Stasi (Doğu Alman gizli servisi) veya KGB ajanı olmakla
  suçlanmışlardı. Onların kendilerini savundukları tek şey, komünist ideolojiye
  mecbur kalmaları olmuştu. Aynı ideolojik dayatma, Komünist Çin’de de söz
  konusuydu. Bu ülkede Dinler Tarihi çalışmaları, 1964 yılında kurulma
  direktifini bizzat lider Mao Tse-tung’un verdiği Dünya Dinleri Araştırma
  Enstitüsü
  tarafından yürütülmekteydi. Bu kurum, din olgusu tenkit etmek ve
  ateizmi desteklemek gayesi ile komünist ideolojinin menfaatine çalışmalar
  yapmaktaydı
  [159].


  Özellikle
  90’lardan sonra Dinler Tarihi’nin Batılı olmayan mensupları, Avrupalı
  meslektaşlarını son asır içinde yoğun olarak metodolojilerde ideolojik
  davranmakla suçlayabilmektedirler. Söz gelişi İslam dünyasındaki bilim
  adamları, diğer batılı olmayan din bilginleriyle beraber, Dinler Tarihi’nin
  batıdaki arka planı ve oluşum sürecini değerlendirerek bu disipline ve
  metodolojisine şüphe ile yaklaşabilmektedirler. Bu bilimadamlarından biri olan
  din bilimci Kamaruzaman’a göre Batılı din metodolojileri, temelde din
  karşıtıdır ve bunu felsefi zemin ve bakışla tarihsel evrim fikriyle
  desteklerler. Yine ona göre Batılı Dinler Tarihçilerin objektiflik ve
  tarafsızlık iddiaları tamamen asılsızdır; zira konular ve fenomenler,
  soyutlanmakta ve bağlamlarından koparılmakta, bilhassa fenomenler, sadece zihnî
  açıdan ele alınmakta ve sadece rasyonel analiz yöntemlerine uygulanmaktadır.
  Son olarak diğer dindarların hassasiyetini ihmal ve inkar eden hatta onları
  tahkir eden yöntemlerle yaklaşan batılı metodolojiler, bu dindarlara konuşma
  fırsatı bile vermemekte hatta kendileri dışındaki dinlere pragmatik olarak
  yaklaşmakta, onların gerçek ve meşru varlıklarını inkar etmektedirler[160].  Nitekim
  “içerden” bir Dinler Tarihçi olan J. Waardenburg bile bilimsel araştırmaların
  çok dağınık ideolojik amaçlar için kullanılmasının tehlikelerini sezmiş ve
  böyle bir amacın, başta din olgusu olmak üzere bazı temel dinî fenomenlerin
  anlamlarını bozacağından endişe etmiştir. Ona göre günümüz çalışmalarında ele
  alınan bazı çok önemli din kategorilerinde ideolojik yaklaşımlar hemen
  göze çarpar. Elde edilen çok yönlü bilgiler, insanı güce ve güçlü olduğunu hissetmeye
  götürmektedir. Ancak din ve dinler hakkındaki gerçek bilgi, bu gücü kendi
  yolunda gitmesi için vardır ve bu uğurda kullanılmalıdır. Yine de ona göre
  günümüzde bazı çağdaş din bilimi tartışmaları, çoğu kez ideolojik açıdan belli
  gerçekleri gizlemek için kullanılabilmiştir
  [161].

  Amerikan
  Dinler Tarihçi Kitagawa, onlarca yıl önce bile Dinler Tarihi içinde ağırlıkla
  hissedilen Batılı ve Avrupalı olma unsurunun, Dinler Tarihi içinde önemli bir
  sorun olacağını sezmiştir. Ona göre bu unsurlar, disiplinin temel yapısı ve
  oryantasyonuna yön verecek kadar etkilidir. Bu yüzden ona göre Dinler Tarihi,
  tüm dinleri kapsayacak bilimsel bir inceleme kalıbının gerçekleşmesi için
  Batılı olmayan Dinler Tarihçilerinin eleştirilerine kulak vermeli ve bu
  eleştiriler ışığında yapılan yorum kategorilerini ve metotlarını yeniden gözden
  geçirmelidir[162].

   Forum saatı: B.e. Dek. 17, 2018 2:33 am