Azerbaycanca İlk Dinsiz Forum

Cesaretli Olun


  DİNLER TARİHİ’NDE ÇAĞDAŞ METODOLOJİK PROBLEMLER-6

  Paylaş

  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 72
  Kayıt tarihi : 25/09/09
  Nerden : Istanbul

  DİNLER TARİHİ’NDE ÇAĞDAŞ METODOLOJİK PROBLEMLER-6

  Yeni mövzu tarafından Admin Bir B. Sen. 27, 2009 4:33 pm

  G. Cinsiyet[163]
  Cinsiyet,
  insanları kadınlar ve erkekler olmak üzere iki farklı bölüme ayırır. Beşer
  kültüründe erkek ve dişi ayırımı, çoğu zaman zıt bağlamda değerlendirilmiş
  hatta cinsiyet, çoğu kez bir tür hiyerarşi olarak anlaşılmış ve biri,
  (özellikle erkek) ötekine (yani kadına) üstün bir cinste sayılmıştır.
  Cinsiyetin durumu kültürlere, geleneklere göre değişiklik arzeder. Cinsiyet bu
  yüzden otorite ve güç konusunda önemli sorunlar yaşayabilir.  İnsanları
  cinsiyet kategorisiyle erkek ve kadın olarak iki kısımda düşünmek, hem
  kavramsal hem de sosyal-pratik açıdan mümkün olabilir. Kişinin cinsiyeti, onun
  hayat imkanlarını, yeteneğini, sembolik temsilini, sosyal gücünü, kültürel otoritesini,
  beklentilerini, elbisesini veya fiziksel şiddete maruz kalıp kalmamasını,
  duygusal ifadesinin mahiyetini, cinsel arzularının keyfiyetini anlamlandırır ve
  isimlendirir. Bu açıdan cinsiyet bilgileri kişinin/dindarın sosyal değerini ve
  dinî statüsünü de olumlu veya olumsuz etkileyebilir. Buna dayanarak cinsiyet
  öncelikli olarak antropolojinin, dindar kişi bağlamında ise din
  antropolojisinin ana konularındandır. Zaten cinsiyet meselesi, Doğu Asya dinî
  kültüründeki Ying-Yang ayırımıyla veya baskın ve etkin dişi ilahelerle bile
  Dinler Tarihi’nin önem duyması için yeterli olabilecektir[164].  Çağdaş
  Dinler Tarihçileri, antropologların cinsiyetle ilgili görüşlerini bir cinsiyet
  kategorisi (gender category) olarak metodolojik meseleler içine sokmuşlardır;
  buna göre günümüzde biyolojik seks, güçlü olarak vurgulanmaktadır. Bunun
  yanında kültüre dayalı gelişen cinsiyet anlayışı, zayıf tabiatlıdır. Bu
  anlayışta, erkeğin üstünlüğü, kadının onun gerisinde kalışı, kaçınılmaz ve bir
  o kadar da doğal bir olgudur. Bu durum hem kozmik olarak belirlenen hem de
  ilahi açıdan düzenlenen bir kanun olmuştur. Heteroseksüelite (karşı cinse
  duygusal ve cinsel ilgi duyma, kendi cinsine ilgi duymama), normatiftir. Bunun
  yanında kadın/erkek arasındaki fark, kadının mahiyetine yeniden değer vermekle
  tamir edilebilir özelliktedir. Sonuçta kozmolojik erkek/dişi farklılığı,
  biyolojik bir farklılık vurgusuyla desteklenir ve beşer hayatında temel ve
  belirleyici unsur haline dönüşür. Bunun yanında seks biyolojik bir form olarak
  doğal bir olgu olurken, dış etkenlerin tesirinde ve onlara bağlı gelişen
  cinsiyet ise kimi geleneklerde kültürel olarak algılanabilir[165].  Çağdaş
  Dinler Tarihi’nde cinsiyetle ilgili üç temel eleştiri mevcuttur; Dinler
  Tarihi’ne erkek egemen (androcentric) bilimsel çalışmalar hakimdir,
  dinlerdeki kadın/dişi (female) unsurlara yönelik meseleler yeterince ele
  alınmamaktadır; son olarak dindar kimlik olarak kadınların çeşitli dinler
  içindeki konumlarının doğurduğu temel konular teori ve metot için fazla
  önemsenmemektedir.  Günümüzde
  İngiliz Dinler Tarihi Cemiyeti Başkanı Ursula King, cinsiyete bağlı
  meselelerin, bir çok ülkenin uluslararası siyasetine, sosyal, ekonomik ve
  akademik gündemine oturmuş olduğunu ve bilimsel soruşturma konuları arasına
  girdiğini belirtir. Buna rağmen o, konunun Dinler Tarihi içindeki epistemolojik
  ve disipliner çalışmalarda yeterince vurgulanmadığını iddia eder. Ona göre
  cinsiyet çalışmaları, kadın erkek tüm bilim adamlarının sorunudur. Ancak
  çoğunlukla kadın araştırıcılar tarafından ele alındığı şekliyle feminist
  çalışmaların, daha çok baskın geleneksel anlayışa tepki olarak ve kadının
  geçmişte marjinal kılınması sebebiyle geliştiğinin altını çizer[166].
  Nitekim Çağdaş Dinler Tarihi, en fazla 1970’lerden itibaren kadın konusundaki
  araştırmalarına karşı önemli eleştiriler yapıldığına şahit olmuştur. Bilhassa
  bu dönemlerden itibaren kadın bilim adamları tarafından, bilimsel Dinler Tarihi
  çalışmalarının erkek egemen bir bilim olduğu ve bu alana sürekli bir erkek
  maskesinin giydirildiği ileri sürülmüştür. Buna ilave olarak Dinler Tarihi,
  akademik çalışmalarında daima dindar olarak erkeğin ne yaptığını anlatan,
  insanda erkek cinsini öne çıkaran ve önce onu anlatmak isteyen katı bir söyleme
  sahip olmuştur. Yine çalışılan gelenekler içinde erkeğin yaptığı şeyler, genelleştirilmekte,
  kadının yaptıkları ise sorunlu konular olarak görülmüştür. Bunun yanında
  erkeğin din içinde yaptıkları sadece ciddi işler olmakla kalmayıp entelektüel
  açıdan araştırma ve tahlile layık fenomenler olarak değerli ve tüm insanlığı
  temsil hakkına sahip bulunmuştur[167].  Ursula
  King’e göre geçmişte kadının farklı dinler içindeki rolü, imajı ve statüsü
  nadiren erkek ilim adamlarının temel konusu olmuştu. Ancak artık kadın bilim
  adamları bu konunun hem sujesi hem de bilimsel tahlilini yapan kişileri olmaktadırlar.
  Din bilimi sahasında çalışan çok sayıda kadın bulunmaktadır ve bunların sayısı
  arttıkça çağdaş akademik din bilimleri çalışmalarına katkıları da artmaya
  başlamıştır. Ancak bu yine de yeterli değildir[168].
  Nitekim King bir başka makalesinde[169]
  Dinler Tarihi’nin tarihçesinde disipline yön verecek kadın bilginlerin
  eksikliğinden yakınmaktadır. Ona göre XX. Asır içinde Dinler Tarihi için çok
  önemli sadece üç bayan Dinler Tarihçi mevcuttur; Jane Harrison (Grek Dini), C.
  A. Rhys Davids ve Isaline Blew ( Pali Budizmi). Ona göre bu bilim adamları,
  kadın konusunu Dinler Tarihi’ne sürekli olarak taşımaktadır ve kadınların bu
  bilime katkılarını vurgulamaktadırlar.  King,
  erkek Dinler Tarihçilerin geleneksel metodolojik perspektiflerini, erkek
  cinsiyeti merkezli faraziyelere dayandırırken hem veri toplama ve model inşa
  etmede hem de temel teoriler ikame etmede bir takım ciddi sıkıntılar
  doğurduklarını ileri sürmektedir. Ona göre Dinler Tarihi içindeki feminist
  araştırmalar ve kadın bilim adamlarının çalışmaları, geleneksel metodolojiye ve
  disiplinin temel sınırlarına meydan okuyacak güçtedir. Bunun için metot
  konusunda yeni bir gelişim ve dönüşüm şarttır[170].
  Din konusundaki erkek egemenliği, dinî gelenekler içinde özellikle modernizmin
  etkisini bünyesinde daha fazla hisseden Hıristiyanlık’ta büyük ölçüde
  tartışılmaktadır. Feminist teoloji adı verilen bir hıristiyan disiplini,
  hıristiyanların tarihsel açıdan kadını kusurlu gören hatta dindarlık veya dinî
  liderlik açısından yetersiz bulan tüm geleneksel teolojik anlayışları
  “düzeltmeyi” amaçlamaktadır. Bu durum Yahudilik ve Budizm gibi diğer büyük
  geleneklere de sıçramış bulunmaktadır[171].
  Çoğunluğu kadın Dinler Tarihçi olmak üzere pek çok çağdaş bilim adamı, cinsiyet
  konusunda erkek akımını kırmak ve kadının “içeriden” önemsenmesini sağlamak
  için Dinler Tarihi içinde etkin çalışmalar yapmaktadırlar. Özellikle bu bilim
  adamları, dinî geleneklerdeki kadının gerçek karakterinin teorileşmesi için
  çaba gösterdiklerini ileri sürmektedirler[172]  Bir
  diğer çağdaş Dinler Tarihçi Kim Knott, bir kadın olarak ampirik kadın
  araştırmalarına yönelmesinin gerekçesini anlatırken, öncelikle geleneksel
  fenomenolojik metodun feminist yaklaşım içinde sorgulanması gerektiğini
  savunur. Ona göre fenomenolojik metot, rölatif yargıların paranteze alınmasını
  öğretir ve teorik olarak “doğru bir yönteme” benzemektedir. Ancak erkek
  egemenliğinde uygulamada bu metot, kadın aleyhtarı okumalarla tek taraflı
  endişelere sevk edecek kimlikte işletilmektedir. Ona göre özellikle kadın
  konusunda bilim adamları fenomenolojik metodu doğru olarak uygulamak
  zorundadırlar[173].  Bunun
  yanında Dinler Tarihi içinde bilimsel açıdan, başta dişi ilahlara ibadet konusu
  olmak üzere disiplinin temel feminal konuları, feminist akım içindeki bilim
  adamlarının artan ilgi odaklarından biridir. Ancak çağdaş bayan Dinler
  Tarihçiler, feminist yaklaşımlarla Dinler Tarihi disiplini içinde cinsiyet
  konusunda eleştirel çalışmalar yapmalarına rağmen marjinal kaldıklarının
  bilincindedirler. Gene de mahalli ve kültürel anlamda cinsiyet kavramına yönelik
  araştırmalar, artık erkek Dinler Tarihçileri’nin de ilgisi çekmiştir. Nitekim
  onlar, konuyu metot ve teori bakımdan baskın söylemler içine almak
  zorunluluğunu hissetmeye başlamışlardır[174].
  Bundan dolayı King’e göre, her din içinde dindar kadının konumu meselesine
  ciddi eğilim gösterilmelidir. Kadın dindarların dinî ritüel içindeki rolü,
  kadının maneviyatı, mistik yönü, dinlerarası ilişkilere katılımı ve erkek
  egemenliğini kırmak için gösterdiği dindar çabaları (söz gelişi Hıristiyanlık
  içindeki ruhban sınıfına veya Hinduizm’de guru’nun dinî konumuna veyahut
  Threvada Budizm’inin ruhban sınıfına yönelik kadınlardan gelen meydan okumaları
  gibi), önemli sayılması gereken meselelerdir. Dinler içindeki dindar kadınların
  konumları açıklığa tam olarak kavuşmadığı sürece, “normal” bir dindarın inancı,
  tavrı veya tecrübesi tam olarak anlaşılamaz. Kadın ve erkek bir bütünlük
  içinde ele alınmalıdır. Bunun için de
  tam bir objektiflik içinde ve eşit mesafede kadın konusu ele alınmalıdır[175].  King’in
  Dinler Tarihçiler için önemli bulduğu bir diğer konu da dinî metinlere yönelik
  feminist yaklaşımın ileri sürdüğü hermönetik tenkitlerdir. Bu tenkitler, ona
  göre erkek egemen dinî metinleri adeta sorgulamakta böylece metnin dogmatik
  kafesi içindeki durumuna meydan okumaktadır. Ona göre dinî metinler için
  feminist yaklaşımı öne çıkaran bir hermönetik mutlaka inşa edilmelidir. Bu
  yorumlama biçimi, sadece kadınların daha fazla özgürleşmesini (söz gelişi, daha
  fazla din içinde “mevcut”, “daha fazla görünürde” ve “daha fazla doğru olarak
  tanımlanabilmesi gibi”) sağlamayacak aynı zamanda metnin dar kalıplardan
  çıkarılıp gerçek anlamına kavuşmasını da sağlayacaktır[176].  Dinler
  Tarihi’ne meydan okuyan feminist yaklaşımın ana karakteristiğini özetlersek; a.
  Dinlerdeki ana kavramların cinsiyete bağlı durumunu irdeler. b. İlahla ilgili
  kavramlardaki dişilik/erillik unsurları araştırıp, dişiliğe ait olanların
  geçerliliğini öne çıkarır. c. Erkek egemen (andro-centric) sembollere meydan
  okurken, aynı zamanda erkek müellifler tarafından yazılan dinî metinlerin
  yeniden ele alınmasını ve yorumlanmasını ister. d. Cinsiyete dair dinî
  fenomenlerin hermönetik bir şüpheyle açıklanmasını benimser. e. Dindar
  kadınların daha rahat anlayabilmesi için kutsal kitaplar ve gelenek içindeki
  mümtaz kadın şahısları yorumlar. f. Geleneklerin kadına yönelik yaklaşımlarını
  tarihsel mukayese metodu içinde “kadın gözüyle” değerlendirir. g. Daha çok
  kadının dindar tecrübesini önemser ve dindar kadınların sorunlarına eğilir.


  H. Sonuç
  Dinler
  Tarihi, kendine özgü tarihçesi, metodolojik yaklaşımları, teori ve problemleri
  olan beşeri ve sosyal bir ilim olarak bir taraftan sosyal bilimler içinde
  otonomisini sağlamlaştırırken bir taraftan da onlardan dışlanmamaya dikkat
  eder. Özgün metodolojisi, bu disiplinin en temel unsurlarından olup bilime
  kendi karakteristik kimliğini vermek için vardır.  Çağdaş
  Dinler Tarihi, oldukça fazla teori ile kompoze olmuş, karmaşık bir metodolojiye
  sahip, belli başlı dinlerin yanı sıra mahalli, kurumsal geleneklere değer veren
  çağdaş bilimdir. Günümüzde Dinler Tarihçiler metot ve teoriler kurarken,
  günümüzde sadece diğer kardeş din bilimlerinden yararlanmazlar. Onlar, artık
  başta tarih, filoloji (bilhassa din dili) olmak üzere felsefe, psikoloji,
  antropoloji alanlarına dalan önemli dinî ve seküler bilimlerden de etkin
  katkılar kabul ederler. Bunun neticesinde son yirmi küsür yıl içinde ortaya
  çıkan metodolojik tartışma noktalarına baktığımızda, bunların genelde
  disiplinler arası olmanın verdiği otonomi ile ortaya çıkan meseleler olduğu
  hemen anlaşılmaktadır.  Çalışmamızda
  ele aldığımız metodolojik sorunlar, günümüz Dinler Tarihçilerini “meşgul eden”
  temel meselelerden sadece bazılarıdır. Söz gelişi burada aktarmaya çalıştığımız
  din tanımı sorunu, doğrudan disiplinin kimliğine ait önemli bir tartışma konusu
  iken, tasnif ve mukayese, disiplinin fonksiyonel yapısına ait iki temel
  meseledir. Özellikle yeni mukayesecilik yaklaşımı, geleneksel mukayese
  anlayışına meydan okumakta ve daha çok geleneklerin alt birimlerine inmeyi,
  insan merkezli ürünlere daha fazla ilgi duymayı amaçlar ve mukayese işini daha
  geniş yelpaze içinde, daha fazla diğer disiplinlerle işbirliği içinde
  yapılmasını arzu eder. Bunun yanında modernlik, Dinler Tarihçi’nin metodolojik
  güncelleme bilincini hızlandırırken, bir akım olarak modernizm yaklaşımları,
  onun için din olgusuna ve dinlere yönelik başlıca meydan okumalardır.
  Modernizmin bir sonraki safhası veya protestosu olarak algılanan postmodernizm
  ise Dinler Tarihi için alt gruplara ait yerel kültürlere verdiği değerlerle ve
  insanı merkeze alması gibi sebeplerle olumlu veya olumsuz etkileri olan bir
  diğer meydan okumadır.  Bunun
  yanında Dinler Tarihçileri, kendi meslektaşlarının bilimselliklerini de
  eleştirmekte ve zaman zaman disiplin tarihi içindeki başlıca şahsiyetler, şu
  veya bu şekilde ideolojik olmakla veya sömürgeciliğe ait amaçlara hizmet
  etmekle suçlanabilmektedir. Özellikle Batılı Dinler Tarihçiler, bu bağlamda
  daha yoğun bir takip altındadırlar. Çağdaş Dinler Tarihçinin gündeminde sadece
  bu gibi konular bulunmaz. Aksine o, dünya, insan, ekoloji, sanat, kültür,
  cinsiyet gibi seküler konularla da yoğun olarak ilgilenmekte ve temel disiplin
  problemlerini bu alanlarla ilişkilendirerek, geçmişte kazanılan metodolojik
  malzemelerle beraber elde edilen yeni bilgileri, yeni bilimsel verileri
  değerlendirmekte, yorumlanmakta veya sorgulamaktadır. Bunlar arasında feminizm,
  başlangıçta Hıristiyanlık içinde meşruluk kazanmak niyetindeyken günümüzde
  öncelikle kadın Dinler Tarihçilerin ajandasında önemli yer edinen ve yavaş
  yavaş marjinallikten sıradanlığa doğru kayan bir görüş haline bürünmektedir.  Burada
  hemen belirtelim ki Dinler Tarihi geleneğinde ele alınan ve ortaya çıkan
  sorunlu sonuçlar, çok hızlı bir şekilde yerel veya küresel cemiyet ve
  birliklerin düzenlediği bilimsel faaliyetler veya yayın organları yoluyla
  değerlendirilmekte veya tartışılmaktadır. Dinler Tarihi bu bağlamda din
  bilimleri içinde en aktif ve en dinamik alanlardan biridir. Özellikle Batılı
  Dinler Tarihçiler, kendi toplumları lehinde olmak üzere, bu konulara daha fazla
  ağırlık vermekte dolayısıyla onlar bu meseleleri disiplinin metodolojik
  gündemine oturtarak çağdaş Dinler Tarihi’nin seyrini belirlemekte aktif
  görünmektedirler.  Sonuçta
  daha fazla çağdaş antropolojik konulara meyleden ve bu konuları metodolojik
  ajandasına alan ve burada entegre etmeye çalışan çağdaş Dinler Tarihi’nin
  metodolojik açıdan geleceği, bu yeni açılımlar istikametinde yeni gündemlere
  sahip olmasında yatmaktadır. Metodolojik ajanda da teorik meseleler kısa süre
  içinde ve sistematik bir şekilde metodolojik unsur haline dönüşebilmektedir.
  Bunun yanında güncel konuların alabildiğine ağırlığını hissettirdiği bir
  ortamda, bilhassa Türkiye’deki modern Dinler Tarihi metodolojisi, Avrupa’dakine
  nazaran “çok yeni” olmasına rağmen Batılı olmayan Dinler Tarihi gelenekleriyle
  hemen hemen aynı yaştadır. Türkiye Dinler Tarihi Derneği’ne sahip Türk Dinler
  Tarihçilerden beklenen, metot ve teori konusuna daha fazla önem vermeleri ve
  özellikle yabancı dilde çalışmalar hazırlayarak hem kıtasal, hem de küresel
  anlamda Dinler Tarihi geleneğine bilimsel katkılar sağlamaları ve bu akademik
  kültür içinde gerçek ve layık oldukları yere bir an önce kavuşmalarıdır.

   Forum saatı: B.e. Dek. 17, 2018 2:36 am