Azerbaycanca İlk Dinsiz Forum

Cesaretli Olun


  Din / Açıklama

  Paylaş

  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 72
  Kayıt tarihi : 25/09/09
  Nerden : Istanbul

  Din / Açıklama

  Yeni mövzu tarafından Admin Bir B. Sen. 27, 2009 12:57 pm

  Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan, çeşitli
  ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibadetler bütünü.
  Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı gibi, bazen de inanç
  sözcüğü din sözcüğünün yerinde kullanılır. Din tarihine bakıldığında,
  birçok farklı kültür, topluluk ve bireyde din kavramının farklı
  biçimlere sahip olduğu görülür. Arapça kökenli bir sözcük olan din
  sözcüğü, köken itibariyle "yol, hüküm, mükafat" gibi anlamlara sahiptir.
  Tanımlar
  Din kavramı Encyclopedia.com'da şöyle tanımlanır:
  "Din üyelerine bir bağlılık amacı, bireylerin eylemlerinin kişisel
  ve sosyal sonuçlarını yargılayabilecekleri bir davranış kuralları
  bütünü ve bireylerin gruplarını ve evreni bağlayabilecekleri
  (açıklayabilecekleri) bir düşünce çerçevesi veren bir düşünce, his ve
  eylem sistemidir."[1]
  Türk Dil Kurumu sözlüğünde:
  "Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve
  tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet" ve "Bu
  nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller
  biçiminde toplayan, sağlayan düzen"[2] şeklinde tanımlanır.
  Din tanımı birçok farklı bilim dalı ve felsefede farklı biçimlerde ele alınmıştır.
  * Bergson’a göre din, zekanın dağınıklığı ve çaresizliği karşısında
  doğanın koruyucu tepkisi ve daha da ileride hayatın bütününe bağlanma,
  hayat hamlesinin en derinidir. [kaynak belirtilmeli]
  * Edward
  Sapir’e göre din, günlük yaşantının anlaşılmaz ve tehlikeli ortamı
  içinde gönül huzuruna iç huzuruna götürecek bir yolun bulunmasıdır ve
  çok karmaşık bir yapıya sahiptir, doğa ve toplumla ilgili olguları
  açıklamada insanlara yardımcı olur. [kaynak belirtilmeli]
  * Psikologlara göre din bir üst benlik olayıdır. Bireyi topluluğa
  bağlayan kişisel yapısının projeksiyon aracılığıyla belirlediği ikincil
  kurumlardır. Sosyologlar ise dini toplumla açıklarlar. [kaynak
  belirtilmeli]
  * Sosyoloji dine kutsalın toplum hayatındaki deneyimi olarak bakar. [kaynak belirtilmeli]
  * Parsons’a göre ise din, kainatta insanın yeri, insanın diğerleriyle
  ilişkisi, çevresi ve diğer insanlarla ilişkilere bağlı olarak arzu
  edilir olan ve olmayan şeyler hakkında geliştirilen ve gerçekleştirilen
  bir anlayıştır. [kaynak belirtilmeli]
  * Tasavvuf ve din psikologlarına göre din, insan-ı kamil insan olmaya sevkeden bir disiplindir. [kaynak belirtilmeli]
  * İslam Peygamberi Muhammed bin Abdullah'a göre "gittiğiniz yoldur". [kaynak belirtilmeli]
  * Satanist kilisesinin kurucusu Anton Szandor Lavey'e göre İnsan
  yaşamını etkileyen her türlü elektriksel alandır.[kaynak belirtilmeli]
  Farklı din tanımlamaların ortak noktaları birleştirildiğinde, din
  insanlara bir hayat tarzı sunan, onları belli bir dünya görüşü içinde
  toplayan kurum, bir değer biçme ve yaşama tarzı; yaratıcıya isteyerek
  bağlanma, birtakım şeyleri duyma, onlara inanma ve onlara uygun iradi
  faaliyette bulunma olgusu; üstün varlıkla ona inanan insan arasındaki
  ilişkiden doğan deneyimin inanan kişinin hayatındaki etkileri olarak
  tanımlanabilir.
  Genel olarak din, doğaüstü bir nitelik taşır, mukaddestir,
  değişmezdir (dogmatik) ve gönülden bağlanmayı yani teslimiyeti
  gerektirir. Pek tabii ki din tanımı, özellikle dini bir bakış
  açısından, her farklı dini grup ve dinde çeşitlilik gösterir. Dinin
  taşıdığı nitelik ve öğeler de farklı dinlerde büyük bir değişiklik ve
  çeşitlilik göstermektedir.
  Din kavram, anlayış ve türlerinin gelişimi tam olarak bilinemediği
  gibi tam olarak belirlenememektedir de. Bunun en büyük nedeni, açıkça
  ayrıştırılabilecek devrelere sahip olmamasıdır. Yine de, özellikle
  1800'ler sonrası yapılan arkeolojik kazılar ve dünyanın geri kalanından
  izole edilmiş kültürlerin antropolojik ve tarihi yapılarına dair elde
  edilen bilgi ve gözlemler sayesinde, bir kronoloji elde edilememiş olsa
  da bir tipoloji geliştirilebilmiştir.[1]
  Bugün eldeki bulgular ve var olan kültürel çeşitlilik sayesinde,
  gerek eski gerek yeni farklı din tipleri, formları ve anlayışları
  tanımlanmıştır. Bu tanımlamalar akademisyenler arasında çeşitlilik
  gösterse de belli bir oranda benzeşmektedir. Daha Fazla Bilgi başlığı
  altında farklı inanç tipleri, dini öğeler vb. isim olarak
  sıralanmıştır. Bu konuda daha fazla bilgi için o başlığa göz
  atabilirsiniz.
  Çeşitli dünya dinleri
  1. Afrika Geleneksel Dini
  2. Ana Yerli İnançlar
  3. Bahailik
  4. Budizm
  5. Cao Dai
  6. Çin Geleneksel Dini
  7. Farangizm
  8. Hristiyanlık
  9. İslamiyet
  10. Jainizm
  11. Juche
  12. Mormonluk
  13. Musevilik/Yahudilik
  14. Neopaganizm
  15. Rastafari Akımı
  16. Sihizm
  17. Şinto
  18. Tengricilik
  19. Tenrikyo
  20. Tinselcilik
  21. Üniteryan Üniversalizm
  22. Yehova'nın Şahitleri
  23. Zerdüştlük
  Dini mezheplerin inananlara göre sıralanmasında ise, Roma Katolik
  Kilisesi Hristiyanlık'taki en büyük mezhepken, Sünnilik İslam'da ve
  Vaişnavizm de Hinduizm'deki en büyük mezheplerdir. Roma Katoliklerin mi
  yoksa Sünnilerin mi sayısının daha fazla olduğunu kesin bir şekilde
  belirtmek çok zordur zira sayılar kabaca eşit düzeydedir ve kesin
  sayımlar yapmak da mümkün değildir.
  Şinto dini bu dinlerin arasında inananların sayısı hakkında soruna
  sahip dinlerdendir. Zira kişisel bildirimin yanı sıra tapınaklar da
  bağlı bulunan inananların sayısını bildirir. 17. yüzyıldan beri,
  Japonya'da Şinto tapınaklarına kayıt işlemini zorunlu kılan yasalar
  vardır. Bu işlem yüzünden, Japonların yaklaşık &75-90'ı tapınak
  kayıtlarında yer almaktadır. Bu da inananların kesin sayısını büyük
  oranda tahrif eder. Bazı anketler sonuçları Japonların yaklaşık
  %3.3'ünün kendisini "Şinto" olarak tanımladığını göstermiştir.
  Dinle İlgili Bazı Konu ve Anlayışlar [değiştir]
  Din ve Bilim
  Dini bilgi, çoğu dindar insana göre, dini önderler, kutsal metinler
  ve/veya şahsi ilham ile kazanılır. Bazı dinlere göre bu tür bir bilgi
  sınırsız bir mahiyettedir ve her türlü soru ve soruna cevap niteliği
  taşır. Bazı dinlere göre ise dini bilgi hayata özellikle dini ve pratik
  anlamda etki eder ve gözlem ile elde edilen bilgiyi tamamlayıcı
  niteliğe sahiptir. Bazı dinler ve dindar grup ve bireylere göre ise
  bahsedilen yollardan elde edilen dini bilgi kesin, şüphesiz ve asla
  yanılmaz türdendir. Dini bilginin tanımı, idrak ve tahlil ediliş
  biçimleri çoğu zaman dinden dine, mezhepten mezhebe ve bireyden bireye
  değişiklik gösterir.
  Bilimsel bilgi ve metod ise, tam tersi biçimde, dünya ile birebir
  temasa dayanır ve sadece fiziksel evren ile ilgili kozmolojik soru ve
  sorunlara cevap verebilir - cevap arar. Tüm bilimsel bilgi şüphe
  ihtimali barındırır ve daha sağlam delillere dayanacak gelişim ve
  değişime açıktır.
  Din, Felsefe ve Metafizik
  Dini ve bilimsel doktrinler arasında, metafiziksel kozmolojinin
  felsefi perspektifi yer almaktadır. Bu yaklaşım, antik çağda evren,
  insanlık ve Tanrı kavramının doğası üzerine mantıki yargılar çıkarmaya
  çalışmaktaydı. Din ve Bililm arasındaki anlaşmazlığı çözmek için
  geliştirilmiş önemli felsefi araçlardan biri de Occam'lı William
  tarafından dini savunmak için geliştirilmiş, "Occam'ın usturası"dır.
  Fakat bu argüman sıklıkla bilim felsefesinde bilimi savunmak için
  kullanılmaktadır.
  Bu hususta not edilmesi gereken bir şey de felsefenin epistemoloji
  dalıdır. Bu dal, insan bilgisinin doğası ve sınırlarının yanısıra
  inançların, doğru veya yanlış olduğunu nasıl anlayacağımızı veya kabul
  edeceğimizi sorgular.
  Ezoterizm ve Mistisizm
  Mistisizm, felsefe ve metafiziğin aksine, mantığın yücelme ve
  aydınlanmanın en önemli yolu olmadığını öne sürer. Daha çok çeşitli
  fiziksel disiplinlerde odaklanır; yoga, açlık, dönme (örneğin sema),
  çile ve hatta psikoaktif maddelerin kullanımı gibi.
  Mistisizm, mutlak gerçek, ilahi olan, ruhani hakikat veya Tanrı ile
  veya onun varlığının bilinci ile birleşmeye çalışmak, bunun için
  çeşitli yol ve öğretileri takip etmek, buna rasyonel düşünce ile
  ulaşılamayacağını bildirmektir. Mistikler, deneysel ve entelektüel
  kavrayışın ötesinde çeşitli gerçekliklerin varlığına inanır ve bunlara
  kişisel deneyimlerle (tecrübe) ulaşılabileceğini düşünürler.
  Ezoterizm, inanç yerine entelektüel anlayışa dayanmayı, dinden daha
  sofistike olduğunu ve psiko-spiritüel transformasyon teknikleriyle
  felsefede çeşitli gelişmelere neden olabilineceğini öne sürer (bknz.
  ezoterik kozmoloji). Ezoterizm, sadece gelişmiş, imtiyazlı kişilere
  açık olup kuşaktan kuşağa aktarılan 'gizli' bilginin varlığından
  bahseder. Bu kamuya açık olan egzoterik bilginin tersidir. Özellikle
  ruhsal (ruhani) uygulamala ve disiplinlere önem verir ve uygulanır.
  Antik Yunanistan'ın mistik dinleri ve modern Scientology dini
  Ezoterizm'in örneklerindendir.

   Forum saatı: B.e. Dek. 17, 2018 2:43 am