Azerbaycanca İlk Dinsiz Forum

Cesaretli Olun


  DİNLER TARİHİ’NDE ÇAĞDAŞ METODOLOJİK PROBLEMLER -3

  Paylaş

  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 72
  Kayıt tarihi : 25/09/09
  Nerden : Istanbul

  DİNLER TARİHİ’NDE ÇAĞDAŞ METODOLOJİK PROBLEMLER -3

  Yeni mövzu tarafından Admin Bir B. Sen. 27, 2009 4:29 pm

  B. Tasnif[67]
  Dinler
  Tarihi, fenomenleri kategorilere ayıran, tasnifçi bir disiplindir. Zira
  topladığı ve ajandasında yüklü miktarda bulunan “malzemeler”, kategorik olarak
  çokluklara, farklılıklara, benzerliklere veya ayniliklere ayrışabilen
  yapıdadır. O, bu kadar yoğun malzemeyi, tarihsel, mukayese metodu yoluyla işler
  ve onları hem rasyonel hem de irrasyonel alanı içinde değerlendirir. Yine o, çokluklar
  dünyasında, zamana yayılan tüm fenomenlerin tipolojilerine hükmetmek
  zorundadır. Bu durumda disiplinin tasnif derken anlamak zorunda olduğu iki
  temel konu vardır; dinî fenomenlerin tasnifi ve dinlerin tasnifi. Ancak Dinler
  Tarihçi’nin en başından bilmesi gereken çok önemli bir konu vardır; dinlerdeki
  sınıflandırma bilimi (taxonomi) işi, öncelikle filoloji, etnoloji ve
  sosyo-antropolojik yaklaşımların yardımıyla yapılabilir.  Tasnif,
  önemli bir metot konusu olduğundan metodolojik açıdan dinlerin tasnifinin
  zorluğu, neye göre dinlerin tasnifinin yapılacağı ile dinlerin çeşitlerinden
  kaynaklanmaktadır
  [68].
  Aslında Dinler Tarihçi’nin işi, doğal olarak “önünde” bulunan ve dinî anlamları
  olan “şeylere” isim vermek ve onları ayırt etmek değil, tasnif bilime ait bilgiye
  bilhassa sahip olmaktır. Jonathan Z. Smith, bu işi yaparken pek çok din
  bilimcinin ya abartılı bir yerel (indogenious) anlama ve yorumlama veya tam
  tersi olarak genelleştirme (homogenious) kaygıları taşıdığını ve onları bizzat
  isimlendirmek zorundaymış gibi davrandığını belirtir. Ona göre bu tür bilim
  adamları için “isim vermek” betimlemekten de önde gelen bir süreçtir
  [69].


  Dinler
  içindeki tasnif işinde bilim adamını bekleyen en önemli sorunlardan biri de, tasnif
  bilim için gerekli olan teknik terminoloji ve özgün lengüistik
  bilip
  bilmemesidir
  . Aslında sadece bu
  bilgi de yeterli değildir. Buna ilave olarak din ve dindarı ilgilendiren
  biyolojiyle ilgili bilimler, etraflı bir antropoloji bilgisi, özellikle yerli
  kültürlerin bilgisi, rakamsal bilgiler veya aynı türden veya aileden olmayı
  gerektiren genel bilgiler de önem arz eder. Bütün bunlar içinde biyolojik
  tasnif sistemleri din bilgininin ilgisi çekmese de
  [70],
  bilişsel tasnif çalışmaları din bilimcilerinin en son teorik çalışmalarında
  etkin olmaya başlamıştır
  [71].
  Ancak yine de çoğu kez din bilimcileri arasında mukayese ederek tasnif etmek
  önemli bir sorun olarak durmaktadır
  [72].


  Din
  bilimcisinden beklenen bir diğer bilinç, dinlerde bizzat dindarlar
  tarafından yapılan tasniflere ilgi duymaktır
  . Ancak ne yazık ki din üzerine
  çalışmalar yapan çoğu teorisyen, dindarlar tarafından yapılan özgün tasnifleri
  bir kenara bırakmakta hatta söz konusu dinî geleneğin tasnife ait çabalarını
  eserlerinde çok nadiren sergilemektedirler
  [73].
  Hatta onlar, tasnif yaparken kutsal ile profan alan arasındaki aracı
  formları tam olarak anlayamamaktadırlar
  . Halbuki iki alem arasındaki bu
  geçiş formları (yani temas noktaları) , tasnifin tam yapılmasına yardım
  edebilecektir. Bu sorun aşıldığı taktirde tasnifte işe yaracak olan yapısal
  cetveller veya şemalar çok daha rahat ortaya çıkabilecektir.  Dinlerin
  genel tasnifinde ise durum biraz daha farklıdır
  .
  Aslında “din/dinler”, tasnifi gerektiren bir hareket alanı içindedir. Geçmişte
  dinler hakkında yapılan “bizimki”- “onlarınki” tasnifi veya “hak”- “batıl”
  tasnifi, normatif tasnifler olup teolojik öngörülerle yüklüdür
  ; bunlar,
  çoğu kez en temel ve en ideal tasnif türleri olarak sunulabilmekte hatta buna
  bazen “bizimkine benzer onlarınki” gibi bir mukayese de eklenmekteydi
  [74].
  Bu tür tasniflerin devamı olarak günümüzde yapılan normatif karakterli tabii
  dinler-vahiy dinleri veya literatürü olan dinler-olmayan dinler gibi ayırımlar
  ise genel olarak antropolojik araştırmaların sonucunda ortaya çıkan
  tasniflerdir. Doğu dinleri- Batı dinleri ayırımı ise coğrafik bir tasnif işidir
  ve küresel anlamda geçerliliğinde bir takım problemleri beraberinde getirir;
  söz gelişi dinler artık “sadece Doğuda veya Batıda” değil her yerdedir. Yine
  “Hıristiyanlık-Hıristiyan olmayan dinler” şeklinde modern zamanlara uymayan dışlayıcı
  tasnifler yapılmaktadır. Burada temel metodolojik zorluk, tek bir dini merkeze
  alırken bu tasnifin farklılık ve karmaşıklığa tam olarak işaret edip
  edemeyeceğidir
  [75].


  Dinlerin
  tasnifi konusu, Dinler Tarihi geleneğinde en az disiplin kadar eskiye gider.
  Müller, “bir dini bilen hiç bir şeyi bilmez” der ve filolojinin yardımıyla
  dinleri, ırk ve genetik çizgiler içinde tasnife girişir[76]
  Dinler Tarihi’nin “babalarından” Cornelis Tiele’nin tasnifi ise evrensel, yarı
  evrensel ve ilkel geleneklere yönelik ilk kapsamlı tasniflerden biri olarak
  kabul edilmişti. XX. Asrın ortalarında Gustav Menching, sistematik tasnif yapan
  Tiele’ninkinden yola çıkarak, dinlerin özlerini öne çıkaran bir tasnif yapmıştı[77].
  1930’larda o döneme kadar üç tane olan evrensel dinler yediye çıkarılmıştır;
  eğer Hıristiyanlık ve İslâm dini, dünya dini ise Yahudiliği dışlamak haksızlık
  olacaktı. Halbuki bu döneme kadar Yahudilik milli ve etiksel dinlerdendi. Aynı
  şekilde eğer Budizm, dünya diniyse Hinduizm de öyle olmalıydı. Bunu aynı gerekçelerle
  Çin ve Japon dinleri izledi. Böylece evrensel din terimi yerine dünya dini
  tasnif ismi daha çok öne çıktı. Burada şunu belirtmeliyiz ki “dünya dini”
  terimi ilk kez 1893 Dünya Dinleri Parlamentosu’nda kullanılmıştı[78].  Dinler
  Tarihi içinde ortaya çıkan bir disiplin olarak Din Fenomenolojisi’nin tasnif
  işine ilgisi de yok değildir[79].
  Ancak onun bu konuda Dinler Tarihi’nden ayrılan yönü, sadece belli ve özgün bir
  tarihsel dine ilgi duymaması, hermönetik bir yaklaşımla fenomenlerin tasnifine
  de yönelmesidir. Söz gelişi W. Brede Kristensen, Gerardus van der Leeuw, C.
  Jouco Bleeker, J. M. Kitagawa ve Mircea Eliade fenomenolojik açıdan tasnif
  yapan Dinler Tarihçilerdir. Özellikle çağdaş disiplin için Joseph M.
  Kitagawa’nın dinî tecrübe türlerine göre tasnifi ile Eliade’nin kozmik ve
  tarihsel tasnifi önemlidir[80].  Çağdaş
  Dinler Tarihçi Frank Whaling, tarihsel verileri kullanarak dinlerin tasnifini
  yaparken bilim adamını bekleyen en büyük zorluğun, ana dinî temalardan ziyade
  dinî geleneklere dayalı daha alt mukayeseli modeller çıkarmak zorunda kalınması
  olduğunu savunur. Zaten ona göre tasnif işi, ileri derecede bir mukayese
  problemidir[81].
  Ancak şunu hemen belirtelim ki çağdaş Dinler Tarihi uzmanları arasında tasnif
  işine çok az zihin yoranlar çıkmaktadır. Bir kısım din bilimcilerine göre
  Hıristiyanlığın üstünlüğünü ispatlamak gibi bir faraziye için temel nedenler
  ortadan kalktığı için tasnif işine fazla ilgi duyulmamış olabilir. Yine
  kimilerine göre de dinlerde evrimci bir anlayışı savunanların etkisini
  yitirmesi, tasnifin önemini kaybetmesine yol açmıştır[82].  Son
  olarak çağdaş Dinler Tarihi’ne göre tasnifin tam ve yeterli yapılabilmesi için
  bazı şartlar gereklidir; söz gelişi, bir tasnif ideal açıdan tüm dinleri
  kapsayacak kadar geniş tutulmalıdır. Tasnifte subjektif ve normatif yargılar
  olmamalı, objektif ve deskriptif bakış öne çıkmalıdır. Tek tek dinlerin
  fenomenlerini ele alırken arizi ve ayrıntılı olanlar değil temel ve zorunlu
  olanlar tasnife girmeli ve hem benzerlik hem de farklılıklar eşit derecede
  kullanılmalıdır. Buna ilave olarak “yaşayan dinlerin” canlı ve sürekli bir
  değişim içinde olduğu ile “ölü dinlerin” mensuplarının ölü, mesajlarının canlı
  olabileceği dahil özel konumları çok iyi bilinmelidir[83].  Özetle
  tasnif, kesinlikle her hangi bir din veya dinin dünya dinleri içindeki
  üstünlüğünü ortaya koymak veya yerini inkar etmek veyahut yok etmek için
  yapılamaz. Aksine o, dinin dinler içindeki tam ve gerçek yerini belirlemek ve
  böylece onu tipolojik olarak daha iyi anlamak veya şematik bir Dinler Tarihi
  anlatımı yapmak için çok önemli bir araç olarak gereklidir. Çünkü dinlerdeki
  tasnif ile dinlerin tasnifi gibi iki terim, mukayeseli, tarihsel ve
  fenomenolojik yaklaşan, din olgusunu çoğul olarak ele alan bir disiplin için
  yönteme ait iki kavramdır.


  C.
  Yeni Mukayesecilik (New Comparativism)
  [84]

  Mukayese,
  Mukayeseli Din Bilimi’ne anlam veren aynı zamanda ona tarihsel süreç içinde
  metot kazandıran özel bir terimdir. İnsanlar, genel teferruatlarıyla
  çevrelerinde biten olayları gözlemleyip aralarındaki benzerlik ve farklılıklar
  yaptıkları genellemeleri mukayese etmek isterler[85].
  Bu mukayese işi, insan zihnin aleme düzen vermek istemesinin temel yollarından
  biridir. Ancak burada asıl sorun, mukayese etmekten ziyade çağdaş din biliminde
  bu işin nasıl yürütüleceği konusudur[86].  Yeni
  Mukayesecilik, 1990’larda Çağdaş Dinler Tarihi’nde bilhassa Kuzey Amerika’da
  ortaya çıkmış Eliade sonrası (Post Eliaden) bir kavramdır
  [87].
  Bu anlayış, klasik dönem mukayese yaklaşımlarını çağdaş din bilimlerine bağlı
  kalarak yenilemek istemektedir. Bu akıma göre “eski” mukayeseci anlayış
  fenomenlerin bağlamlarını kopararak onlardan yoksun bir şekilde işlev görmek

  istemektedir. Bu durumun düzeltilmesi gerekir. Özellikle başvurulması gereken
  disiplinlerden biri olan çağdaş Din Antropolojisi, beşeri verinin mukayesesi
  konusunda daha alt kültürlere dallanarak yeni ve önemli açılımlar getirmiştir;
  buna göre her cemiyet – dolayısıyla her yerel kültür- sadece kendi için yaygın
  olan bir genelleme prensibi üretir. Buna toplumun “ortak kanaati” denmektedir.
  Yeni mukayesecilere göre asıl bu ortak kanaat bulunmalı ve mukayese edilmelidir
  [88].
  Yeni Mukayesecilik bilhassa Çağdaş Dinler Tarihçileri arasında yaygın olup
  özellikle Eliade döneminin geleneksel mukayese anlayışını tenkit eder. Bu akım,
  postmodern yaklaşımlarla tarihe bakan yeni tarihsel görüşleri benimser.
  Yaklaşıma göre dinler hakkında bilimsel ve meşru en iyi genelleştirmeci
  yaklaşım tarzı, teolojik olan tüm öngörüleri terk etmeye dayanan ve tarihsel
  olmayan kaynaklara dolayısıyla fenomenolojik yaklaşımın verilerine ve özlere
  yönelen mukayese biçimidir. Bu yaklaşım aynı zamanda tabiatçı teorileri kabul
  eden bir mukayeseciliktir
  [89].


  Yeni
  Mukayeseciliğin fikir babalarından ve en önemli savunucularından sayılan
  William Paden’e göre Dinler Tarihi günümüzde sosyo-tarihsel, kognitif ve
  hermönetik analizler konusunda göze çarpan yaratıcı bir çalışma alanıdır. Ancak
  mukayese yaklaşımında bunu fazla belli edememiştir. Gerçekten de mukayese
  işi, günümüzde metot için bir çözümün
  parçası değil çözümün sorunu olmuştur. Bu bakımdan bu bilim mukayeseli bir
  disiplin olduğunu ve kültürler arası mahiyette ve karakterde olduğunu iddia
  ediyorsa bunu ispat etmek zorundadır[90].  Paden’e
  göre Yeni Mukayesecilik yaklaşımıyla kavramlar incelenirken, seküler,
  antropolojik mukayesecilikten istifade edilmeli ve daha çok analojik ve
  farklılığa dayalı ilişkilere odaklanmaktadır. Bu işlem yapılırken mukayese, bunları yaparken sadece benzerlik
  ve farklıklarla ilgilenmez o aynı zamanda ortak yönleri de devreye sokacaktır.
  Paden’in ortak faktör kavramı, objelerin farklılıklarını veya benzerliklerini
  dışlamayan, bir üçüncü faktör/modeldir. Neticede ona görebu üç
  kavramın oluşturduğu süreç, yeni mukayeseciliği oluşturur
  [91]


  Mukayeseciliği,
  Dinler Tarihi’nin en temel unsuru ve onu basit bir “tarih bilimi” olmaktan
  ayıran en önemli özelliği olarak gören Paden’e göre bu bilimin ele aldığı
  mukayeseli din olgusudur. Bu olgu, dindarın “dünyasını yapan” (world-making)
  bir unsurdur. Böylece dinler, farklı alemlerin karşılaştırılmasını gerektirir.
  Ona göre her dindarın kendine ait bir
  dünya hikayesi vardır; onun yaratılışı, hayatının sürmesi ve yok
  oluşuyla ilgili farklı ve özgün kurguları bulunur
  [92].
  Ona göre Yeni Mukayesecilik, teolojik olmayan lokal antropolojilere rağbet
  eden bir yaklaşım olup, dini veriyi, temel bir dini hakikatin tezahürü olarak
  değil beşeri olaylar olarak
  görmektedir
  [93].


  Bu
  genel yaklaşımlardan yola çıkarak Paden’in mukayeseci yaklaşımını şöyle
  özetleyebiliriz; a. Mukayesecilik, basit olarak din bilimini karakterize eden
  veya sadece tiplerin tasnif edilmesini sağlayan bir kavram değildir. Hatta
  sadece kutsalı yeniden keşfetmeye yarayan hermönetik bir araç olarak
  kullanılmaz. Daha ziyade yeni mukayese anlayışı, Dinler Tarihi’nin merkezi ve
  en uygun yatırım aracı olup, bu bilim bu bağlamda diğer bilimler arasında etkin
  bir soruşturma alanı ve din hakkında şekil verici, test edici ve genelleştirici
  en çekirdek unsur olarak kalacaktır. b. Geleneksel mukayeseci anlayıştan farklı
  olarak tipoloji, etnografya, fenomenoloji bilhassa antropoloji yoğun olarak kullanılmalıdır.
  c. Yeni mukayeseciliğin oluşturduğu kavramsal çatı, benzerlikleri ihmal etmeden
  incelerken yüzeysel davranmaz aksine daha derinlere iner. Yine o, farklılıkları
  ne ihmal eder ne de onları yüceltir. Karşıt kültürlerin kavşak noktaları yani
  ortak faktörler çok önemlidir. d. Yeni mukayeseci teori, dini fenomenlerin
  tarihsel olmayan (ahistoric) anlamları hakkındaki tüm ifadelerden uzaktır. Zira
  anlam ve onun her türlü bağlantısı, bu yaklaşıma göre çok önemlidir. Yeni
  Mukayesecilik, kesinlikle dinlerdeki ana referans bağlamlarından yoksun olamaz.
  Bu noktada iki fenomen çok önem kazanır; 1. İçerdekine yani fenomenleri
  yaşayana göre anlam; 2. Mukayeseciye göre anlam. Birincisi çoğu zaman ikincisi
  için bir veri olabilir. e. Benzerlik ve farklılıklar beşerin mental
  operasyonlarının sonuçlarıdır bu yüzden kesinlikle tabiat içinde aranamazlar.
  Kısa bir ifadeyle yeni yaklaşımda mukayesenin temel unsurları, insanın zihni
  dünyasına yerleşiktir[94].
  f. Din bir kültür formu olarak kontextualdir ve içkin olarak mukayese
  edilemeyen özgün unsurlara sahiptir. Ancak davranışın tüm insanlarda bulunan ve
  ortak olan formları, her kültür tarafından paylaşılır ve tanımlanabilir
  özelliktedir. Mukayesecilik, hem müşterek oluş için hem de daha önemli
  detaylara yayılacak bir spektrumda aynı tür seviyelerine yönelecek dayanaklar
  için çabalar göstermelidir[95].  Vermont
  Üniversitesi’nden Luther H. Martin’e göre yeni mukayeseciliğin dayanak olarak
  aldığı teorilerden olan tabiatçı fikirler, temelde Aydınlanma döneminin beşerle
  ilgili küllilerini esas almaktadır. Mukayeseli Din Bilimi için bu teoriler
  istikbal vaat edici olabilir. Daha çok insan biyolojisinin zihninin (bilişsel
  yapısının) ve sosyal kurumlarının oynadığı rollere dikkat çeken bu yaklaşım,
  geleneklerdeki alt birimlerin mukayesesini özellikle arzu etmektedir[96].  Martin,
  çağdaş bazı Dinler Tarihçilerin mukayese konusunda geleneksel yöntemin günümüze
  uymadığını düşünerek kendilerini daha fazla sosyal ve fen bilimlerine yönelmeye
  mecbur etmişlerdir. Böylece artık onlar, insanoğluna (homosapiens) ait özgün
  tür özelliklerine daha fazla ilgi duymakta, bilhassa insandaki biyolojik ve
  kognitif yapılara daha fazla önem verirlerken aynı zamanda onların sosyal ve
  tarihsel yapılanmalarına vurgu yapmak isteyeceklerdir. Bunun kaçınılmazlığına işaret
  eden Martin’e göre din, biyolojik bir varlık olarak insanın yaşadığı bir
  ortamda, sosyal bir olgu olarak sosyal aktiviteleri birbirine bağlayan bir
  gerçekliktir. Dindar bile olsa insanin (homo sapiens’in) biyolojik şartları ve çok yönlü uygulamaları her yerde aynıdır[97].  Geleneksel
  mukayese metodu, çağdaş Dinler Tarihçi Robert A. Segal tarafından şu yönleriyle
  eleştirilmişti; a. Fenomenler arasında sadece benzerlikler bulunup farklılıklar
  ihmal edilmiştir, b. Benzerlik aynilik olarak algılanıp karıştırılmıştır. c.
  Genellemeler ya çok geniş ya da çok dar tutulmuştur. d. Fenomen bağlamının
  dışına çıkarılmış hatta fenomenlerin tamamını kapsayacak genellemeler
  yapılmıştır.[98]  Merhum
  Dinler Tarihçi Şaban Kuzgun (ö. 1999), geleneksel mukayese metodunun temel sorunlarının
  altını çizmiş ve bazı öneriler getirmişti. Bu önerilere baktığımızda (bilhassa
  italik olarak vermeye çalışacağımız görüşleri) aynı zamanda çağdaş Dinler
  Tarihçilerin geleneksel mukayeseciliğe yönelik eleştiri noktaları olduğu hemen
  görülecektir. Bu bağlamda Kuzgun’un mukayese metodunda gözlemlediği zorlukları
  şöyle listeleyebiliriz; a). Mensubu olmayan dinlerin mukayesesi güç bir iştir
  ve söz konusu dinlere ait mevcut kaynaklar bu konuda yetersiz kalmaktadır. b).
  Sır dinleri gibi bazı gelenekleri gözlemlemek hemen hemen imkansızdır. c). Karşılaştırma
  yapılan dinlere ait malzemeler eşit şekilde kullanılmamakta bu da gerçekleri
  tam olarak ortaya koyamamaktadır.
  d). Eksik malzemeler giderilmedikçe
  karşılaştırmaya girmemek gerekir. e). Bunun yanında sırf bilgi yığmak,
  karşılaştırma demek değildir.
  f). Toplanan bilgilerin tasnif edilip,
  konuyla ilgisi olmayanların ayıklanıp geriye kalanların değerlendirilmesi
  gerekir.
  g). Son olarak tarafsızlık ve objektiflik ilkelerine azami ölçüde
  riayet edilmelidir
  [99].


  XIX.
  asra hakim olan verilerin doğruluğu konusundaki pozitivist ve hermönetik
  şüpheler bir yana bırakılırsa, mukayese için Dinler Tarihçi’nin toplayabileceği
  dinî verilerin tam olarak neler olduğu konusunda önemli bir problem
  bulunmaktadır. Mesela farklı kültürlerin, farklı dinî veriler ürettiğinden yola
  çıkarsak, mukayesede temel kriterler neler olacaktır? Yine mukayeseler, söz
  gelişi dinî fikirler, inançlar veya öğretiler, hatta dinî tecrübeler veya dinî
  semboller konusunda olacaksa bu durumda bir dinin verisi, tüm dinî sistemleri
  kapsayacak şekilde mukayese aracı olarak kullanılabilir mi? Gibi sorular,
  önemli çağdaş Dinler Tarihi sorunlarıdır[100].


  Bunun
  yanında mukayeseyi ve dolayısıyla genellemeyi, belli bir takım dinlerin bilinen
  verisini bir araya getiren bir operasyon olarak görmek, ciddi metodolojik
  sorunlar ortaya çıkarabilir. Zira tarihsel veriler, belli bir cemiyete ait
  ortak kanaatin hammaddesinden başka bir şey değildir. Bu noktada gözlemci, söz
  konusu veriler arasındaki benzerliklere mi farklılıklara mı dikkat edecektir?
  Eğer benzerliklere ise, o zaman onların varlıkları nasıl izah edilecektir? Buna
  ilave olarak dinî veriler arasındaki farklılıklara vurgu yapılacaksa, mukayese
  yapan bir din bilimci, verinin sosyo-kültürel şartlarına ve özgünlüğüne dikkat
  etmek zorunda değil midir?[101]

   Forum saatı: B.e. Dek. 17, 2018 2:33 am